Biologisk mini-renseanlæg

Et Biologisk mini-renseanlæg er et lille renseanlæg magen til de store kommunale renseanlæg. Det næsten skjulte anlæg har fået pålagt en serviceaftale.

Hvad er et biologisk mini-renseanlæg, og kan jeg anlægge et? 

Et mini-renseanlæg er et lille renseanlæg magen til de store kommunale renseanlæg. 

Efter at spildevandet er blevet mekanisk renset i bundfældningstanken, der skiller det faste fra det flydende, ledes det over i mini-renseanlægget. Her bliver næringsstoffer og affaldsstoffer nedbrudt af mikroorganismer. Hvis der er krav om fosfor fjernelse (SOP rensekrav), så bliver der etableret en fosforbrønd. Alternativt kan anlægget kombineres med nedsivning. 

Anlægget skal ikke overholde store afstandskrav, med mindre det kombineres med nedsivning.

Hvis anlægget ønskes med udledning til et vandløb, sø eller hav, skal Holbæk Kommunes spildevandsteam, give en udledningstilladelse. 

Husk at der skal ansøges igennem byg og miljø portalen på www.bygogmiljoe.dk.

 Start filmen, ved at trykke på pilen nederst i venstre hjørne. 

Hvor synligt er et minirenseanlæg? 

Et minirenseanlæg er gravet ned i terrænnet og er derfor ikke særligt synligt, bortset fra et stort dæksel på ca. 140 cm i diameter, som kan være hævet 20 cm over jorden. Der kan være flere dæksler. 

Hvilke rensekrav opfylder det?

Minirenseanlæg kan opfylde alle rensekrav, SOP (reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation) med fosforfældning eller nedsivning, O (reduktion af organisk stof ) eller SO (reduktion af organisk stof samt nitrifikation) uden fosforfældning. 

Sådan skal anlægget passes

Et minirenseanlæg passer for det meste sig selv, når det er anlagt. Din bundfældningstank skal tømmes en gang om året og indgå i en tømningsordning.

Når du har etableret et mini-renseanlæg, er der krav til at der skal indgås en serviceaftale. Serviceaftalen indebærer et årligt tilsyn af anlægget, hvor de mekaniske dele bliver tilset, og der bliver taget en prøve af vandet for at sikre, at rensningen fungerer. I tilfælde hvor der findes en fosforfældningsbrønd, vil  de nødvendige kemikalier blive påfyldt ved samme lejlighed. 

 

Yderligere oplysninger

Hvis du vil læse mere om minirenseanlæg, har miljøstyrelsen udarbejdet en detaljeret vejledning til biologiske minirenseanlæg, og Holbæk Kommune har i et tværkommunalt samarbejde fået udarbejdet et fakta ark i 2013. 

Du kan hente miljøstyrelsens vejledning til biologiske minirenseanlæg, ved at trykke på dette link. 

Du kan hente fakta ark til biologiske minirenseanlæg fra 2013, ved at trykke på dette link

Senest opdateret 16-03-2023