Baggrunden for kravet om forbedret spildevandsrensning

Her kan du læse mere om, hvorfor du skal have en forbedret renseløsning på din ejendom i det åbne land.

Krav fra EU og Folketinget

EU har bestemt i sit vandrammedirektiv, at alle udvalgte vandområder (vandløb, søer og kystvande), skal opfylde målsætning om ”god økologisk tilstand”. Disse områder kaldes "målsatte områder".   

Folketinget har på baggrund af EU's vandrammedirektiv besluttet, at spildevandet fra ejendomme i det åbne land skal renses til et bestemt niveau, hvis det påvirker og forhindrer nærliggende vandløb og søer i at opfylde deres målsætning om god økologisk tilstand. I Danmark er det Miljøstyrelsen der har undersøgt og besluttet hvilke vandløb og søer, der betegnes som målsatte. De ejendomme som skal lave en forbedret rensning af deres spildevand, skal gøre dette fordi miljøstyrelsen har vurderet at spildevand er medvirkende til, at de vandløb og søer som disse ejendomme udleder til, ikke kan opfylde deres målsætning på baggrund af denne spildevandspåvirkning.   

Vandområdeplaner

Miljøstyrelsen udarbejder vådområdeplaner hvor man kan læse mere om de målsatte vandløb.

Den nuværende planperiode er gældende for perioden 2015-2021, næste planperiode er snart på vej og er gældende for perioden 2021-2027. Du kan læse mere om vandområdeplanerne på Miljøstyrelsens hjemmeside:

Vandområdeplaner


Vandløb der er belastet af organisk stof, med kraftig indvirkning på dyrelivet:           

 

Vandløb der ikke er kritisk belastet af organisk stof:

 

 

 

 

 

Senest opdateret 02-05-2024