Praktisk Information

Her kan du holde dig orienteret om hvilke regler der gælder for dit lokale vandløb, samt finde vejledninger vedrørende hvilke forpligtigelser du har som bredejer.

Offentlige og private vandløb

Vandløb inddeles i to forskellige grupper, offentlige vandløb og private vandløb. Det er kommunen som vedligeholder de offentlige vandløb, og bredejerne der vedligeholder de private vandløb. 

For de offentlige vandløb er der udarbejdet et regulativ. Regulativerne beskriver regler for en lang række forhold f.eks. krav til vandløbets dimensioner eller evne til at lede vand, hvordan den årlige vedligeholdelse skal udføres samt bestemmelser om sejlads, hegning mm. 

Du kan finde alle Holbæk Kommunes regulativer.

OBS Flere af regulativerne indeholder også redegørelser og kort.

Hvilke dræn/rørlagte vandløb er omfattet af vandløbsloven? 

Vandløbsloven gælder for grøfter, kanaler, rørledninger og dræn, samt søer, damme og lignende, hvor flere end en enkelt har interesse i deres tilstedeværelse og vedligeholdelse er omfattet af vandløbsloven. 

Friholdelse af drænudløb

For mange lodsejere er det vigtigt at deres og omkringliggende dræn fungerer, for at sikre afvandingen af deres arealer. For at sikre af drænene kan lede vand væk, er det vigtigt at udløbet fra dræn til åbnet vandløb er fri for aflejringer af sand og mudder, samt at dette friholdes for grøde. I vandløbsregulativerne er rettigheder og pligter i forhold til de konkrete vandløb yderligere beskrevet. 

Retningslinjer 

  • Det er tilladt lodsejere at friholde drænudløb ved bortgravning af aflejringer foran drænudløbet. Arbejdet skal dog udføres manuelt. 
  • Fjernelse af aflejringer skal udføres skånsomt, så der ikke sker skade på vandløb, skråninger og brinker.
  • "Flytter" vandløbet sig så drænudløbet "begraves" i brinken, er det muligt at forlænge drænet så det har udløb til vandløbets frie løb.
  • Når drænudløb er markeret med hvid pind (plast eller træ) på brinken, vil åmændene i forbindelse med grødeskæringen, så vidt muligt, fjerne grøden helt ind til rørudløbet.

Hvem udfører arbejdet?

  • Det er tilladt den enkelte lodsejer at udføre borgravningen af aflejringer samt forlængelse af dræn - som ovenfor beskrevet.
  • Kommunen tilbyder også - efter anmodning fra lodsejere - at foretage bortgravning af aflejringer foran dræn og forlængelse af dræn, når vandløbet har flyttet sig. Lodsejeren skal være i stand til at udpege drænets nuværende placering.

 

Senest opdateret 01-04-2024

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36  - spørg efter vandløbsteamet.

Du kan også kontakte os via nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Husk at oplyse nedstående i din henvendelse:

  • Lodsejer skal sende kort med angivelse af drænenes placering samt oplysninger om, hvad der ønskes udført. Henvendelsen skal indeholde oplysninger om matr. nr., lodsejer/kontaktperson og telefonnr.
  • Drænudløb skal markeres på vandløbskanten med en hvid pind (plast eller træ) på mindst 1 meter over terræn