Frit leverandørvalg

Du kan vælge en anden leverandør af dit hjælpemiddel end Holbæk Kommune. Frit valg gælder for alle de hjælpemidler, der skal anvendes af dig personligt.

Hjælpemidler jf. §§ 112/116 i lov om social service

Du kan vælge en anden leverandør af dit hjælpemiddel end Holbæk Kommune. Frit valg gælder for alle de hjælpemidler, der skal anvendes af dig personligt. Frit valg gælder ikke, hvis du ønsker at anskaffe et produkt helt identisk med det, som ville være bevilget til dig fra Holbæk Kommune. Ligeledes er arbejdsredskaber for dine hjælpere som f.eks. plejeseng og lift ikke omfattet af frit valg.

Ønsker du at gøre brug af muligheden, skal du rette henvendelse til din sagsbehandler, inden du får stillet hjælpemidlet til rådighed af Holbæk Kommune eller Holbæk Kommunes leverandør. Hvis det hjælpemiddel, du ønsker at anskaffe er dyrere end det, Holbæk Kommune har bevilget dig, skal du selv betale merudgiften.

Det hjælpemiddel, du anskaffer, skal være ligeså egnet som det, Holbæk Kommune ville levere dig. Det er din sagsbehandler, der vurderer egnetheden. Genbrugelige hjælpemidler vil altid være Holbæk Kommunes ejendom, også selv om du køber et dyrere produkt.

Reparation og udskiftning

Holbæk Kommune yder hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler efter behov. Det gælder også, hvis du vælger at benytte dig af adgangen til frit valg. Men du skal være opmærksom på, at hvis der på grund af dit frie valg undtagelsesvis skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, vil du selv skulle afholde udgifterne hertil.

Hvis din merudgift har været over 3.030 kr. og Holbæk Kommune skønner at hjælpemidlet har en generel forøget anvendelighed, kan din merudgift helt eller delvis refunderes, hvis du returnerer hjælpemidlet indenfor 4 år. Hjælpemidlet vil altid være Holbæk Kommunes ejendom, også selvom du køber et dyrere produkt.

Boligindretning jf. § 116 i lov om social service

Når du er bevilget ændring af din bolig, har du også mulighed for at vælge en anden leverandør end Holbæk Kommunes leverandør.

Du kan vælge en anden håndværker og selv få boligindretningen udført. Du kan få udgifterne hertil dækket, dog højest med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have fået udført boligindretningen for. På samme måde kan du vælge andre materialer end dem, du er bevilget, således at du selv betaler for eventuelt dyrere materialer.

Der forudsættes, at du vælger en løsning, der er ligeså egnet, som den du er bevilget af Holbæk Kommune. Det er din sagsbehandler, der vurderer egnetheden.

Hvis du ønsker at vælge en anden håndværker end Holbæk Kommune, skal du gøre opmærksom på dette, inden Holbæk Kommune igangsætter arbejdet.

Hvis du bor i leje- eller andelsbolig skal du sikre dig, at din udlejer er indforstået med de ændringer, du ønsker at gennemføre og træffe aftale om retablering.

Sådan gør du

Når du er bevilget et hjælpemiddel eller boligændring, og du ønsker at gøre brug af frit valg, skal du hurtigst muligt meddele din sagsbehandler dette.

Din sagsbehandler vejleder dig om, hvor stor dit støttebeløb er fra Holbæk Kommune, og hvilke funktionskrav der skal være opfyldt ved den løsning, du selv vælger.

Dernæst indgår du aftale med en leverandør, der skal fremsende en elektronisk faktura til Holbæk Kommune på et beløb svarende til din bevilling.

Senest opdateret 16-04-2024