Handicapbil

For at få støtte til køb af bil i henhold til § 114 i lov om social service er der visse betingelser, du skal opfylde.

For at søge om økonomisk støtte til køb af bil skal du først og fremmest udfylde et ansøgningsskema. Vi anbefaler, at du læser al nedenstående information, inden du udfylder skemaet.

Du kan udfylde ansøgningsskemaet elektronisk (brug NEM ID), eller du kan printe det og sende det med almindelig post. Når vi har modtaget dit ansøgningsskema, vil du modtage et kvitteringsbrev med oplysning omkring sagsbehandlingstid samt et spørgeskema.

Dette skal udfyldes og returneres til Hjælpemidler, inden sagsbehandlingen kan påbegyndes.
Sagsbehandlingstiden fra ansøgningen modtages til en afgørelse foreligger er på mellem 26-52 uger.

Der er visse betingelser, du skal opfylde for at få støtte til køb af bil. Først og fremmest skal du have en varig nedsat funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør dine muligheder for mindst en af følgende:

 • At opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil. Det er en betingelse, at du er i arbejde, og at dit arbejde skaffer dig et væsentlig bidrag til forsørgelsen.
 • At gennemføre en uddannelse uden brug af bil. Det er en betingelse, at dit uddannelsesforløb er tilrettelagt, så det sigter mod fremtidige arbejds- og indtægtsmuligheder.
 • At deltage i aktiviteter uden brug af bil. Det er en betingelse, at du har et højt aktivitetsniveau udenfor hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Holbæk kommune foretager en samlet vurdering af dine helbredsmæssige og sociale forhold, din manglende evne til at færdes (gangdistance, nedsat mobilitet, særligt skånebehov) samt dit daglige kørselsbehov.
Vi lægger vægt på, at du har en varig nedsat funktionsevne, og at du har en væsentlig nedsat gangfunktion. Det vil sige, at der ikke er flere muligheder for behandling/forbedring/genoptræning.

Vi ser desuden på, om dit kørselsbehov kan tilgodeses på anden vis, herunder hjælpemidler, kollektive transportmidler eller handicapkørselsordninger (f.eks. handicapkørsel eller flextur).

Bemærk: Lang afstand til offentlige transportmidler, kan ikke i sig selv begrunde støtte til køb af bil.

Du kan søge om handicapbil ved at klikke her:

 

Post skal sendes til:

Holbæk Kommune
Sundhed og Forebyggelse, Hjælpemidler
Ved Faurgården 7
4300 Holbæk

Hvis du opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, bliver der givet støtte til køb af billigst egnede bil. Støtten bliver givet som et rentefrit lån på indtil 206.000 kr. (takst for 2023), dog højst bilens pris.

Lånet opdeles i to dele: en afdragspligtig del og en afdragsfri del. Det betyder, at du tilbagebetaler halvdelen af lånet over 8 år i månedlige afdrag. Samtidig nedskriver kommunen den anden halvdel af lånet i tilsvarende månedlige beløb, således at lånet er afviklet efter 8 år.

Hvis din årsindkomst er over 245.000 kr. (takst for 2023), bliver din afdragspligtige del forhøjet.

Under ganske særlige forhold kan du få støtte til køb af en bil, der koster mere end 245.000 kr. (takst for 2023). Er dette tilfældet, bliver den del af bilens pris der overstiger 245.000 kr. (takst for 2023) givet som et afdragsfrit lån, der bliver nedskrevet af kommunen over seks år.

Du kan vælge at købe en anden bil, end den Holbæk kommune har fundet billigst egnet. Bilen skal være tilsvarende egnet. Du skal selv betale merprisen for evt. særlig indretning og for selve bilen.

Du kan søge om særlig indretning af en bil, hvis:

 • Politiet stiller krav om det (kørekortspåtegning)
 • Hvis dine helbredsforhold taler for det.
 • Hvis det gør det væsentlig nemmere for dig at komme ind og ud af bilen eller for at medbringe nødvendige hjælpemidler.

Du skal altid kontakte kommunen inden iværksættelse af indretningen, da du ellers risikere et afslag. Du kan kontakte kommunen på telefonnummer 72 36 36 36.

Hvis du har fået bevilget særlig indretning i bilen, kan du søge om støtte til reparation inden reparationen udføres.

Du skal som enhver anden bilejer, selv afholde udgifter til f.eks.

 • Brændstof.
 • Forsikring (fuld kasko er et krav i loven).
 • Dæk, olieskift, luftfiltre m.m.
 • Vedligeholdelse af den særlige indretning, herunder serviceeftersyn i henhold til retningslinjer fra leverandør.
 • Rengøring, vedligeholdelse og reparationer i øvrigt på bilen.

Hvis du er berettiget til støtte til køb af bil, er du samtidig berettiget til fritagelse for betaling af grøn ejerafgift. Du fritages ikke for udligningsafgiften.

Personer med nedsat funktionsevne og kort gangdistance kan få et parkeringskort. Kortet er personligt og udstedes til såvel børn som voksne med handicap.

For at søge om et parkeringskort, skal du bruge et særligt ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet finder du ved at klikke her:

Du selv samt din egen læge eller en hospitalslæge, skal udfylde skemaet og sende det med et foto til Danske Handicaporganisationer.

Praksis for tilkendelse af bil til børn ligger som udgangspunkt omkring 3 års alderen. Hvis dit barn bevilges støtte til bil, bliver bilen barnets ejendom. Barnet skal have tilladelse til at optage lån fra Statsforvaltningen.
Som forældre skal du / I underskrive en friholdelseserklæring, der friholder barnet for gæld og pålægger dig / Jer at hæfte for gælden.

Holbæk kommune hjælper med det praktiske i forbindelse med optagelse af lånet.

Ansøgning om udskiftning af bil kan normalt først ske efter 8 år, med mindre særlige helbredsforhold gør, at det kan blive nødvendigt tidligere. Ved bevilling af støtte til køb af bil dateret før 2018 kan du ansøge om udskiftning af bil efter 6 år.

Ved hver ansøgning foretager Holbæk kommune en individuel vurdering i forhold til funktionsnedsættelsen og kørselsbehovet.

 • Hvis du tidligere er bevilget støtte til køb af bil, indebærer dette ikke i sig selv, at der igen kan bevilges støtte.
 • Ved evt. afslag kan du beholde din gamle bil (hvis den er fuldt afdraget), men fritagelsen for grøn ejerafgift ophører.
 • Er bilen / bussen fritaget for registreringsafgift, ophører denne fritagelse også, og SKAT vil inddrage afgiften.
 • Hvis du fortsat ønsker at beholde bilen, skal du være opmærksom på, om bilen kræver stort kørekort.

Du har pligt til at oplyse Holbæk kommune om ændringer i dine helbredsforhold m.m.
Hvis du ikke længere opfylder betingelserne for støtte til køb af bil, skal Holbæk kommune træffe afgørelse om evt. opsigelse af lånet.

Den samlede restgæld – både det afdragspligtige og det afdragsfrie lån – (+ evt. supplerende lån) vil forfalde til betaling.

Ønsker du at søge om støtte til køb af bil, støtte til udskiftning af bil, tilskud til indretning af din nuværende bil eller afgiftsfritagelse har Holbæk kommune brug for at vide noget om:

 • Helbred
 • Gangfunktion (der skal foretages en gangtest)
 • Hjælpemidler
 • Kørselsbehov
 • Erhverv / uddannelse / pension
 • Økonomi (årsindkomst / betalingsevne)
 • Familie og bolig
 • Hvordan du kommer omkring på nuværende tidspunkt
 • Kørekort (påtegninger) / evt. vejledende køretest
 • Evt. afprøvning af bil og vurdering af billigst egnede bil

Holbæk kommune indsamler oplysninger bl.a. ved hjælp af egen læge, speciallæge eller andre relevante kilder. Når alle nødvendige oplysninger er indhentet træffes der afgørelse på ansøgningen.
Sagsbehandlingstiden fra ansøgningen modtages til en afgørelse foreligger er på mellem 26-52 uger.

Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte de sagsbehandlende terapeuterne Mette Schytte, Britt Jars eller Kristina Larsen på tlf. 72 36 36 36 mellem kl. 8.00-11.00 på hverdage.

Senest opdateret 18-04-2024