Fællesaktiviteter

Hver gruppe laver sine egne aktiviteter, men der er også rigtig mange fælles aktiviteter

Eksempler på fællesaktiviteter

  • Sang og musik
  • Påskefrokost
  • Deltagelse i festival  
  • Sommerudflugt
  • Julefrokost
  • Forskellige tema uger
  • Kreativt værksted
  • Halloween fest
  • Sommer ture i vores egne busser
  • Negle Salon

Medbestemmelse

Retten til at bestemme sammen med andre.

Medbestemmelse er en vigtig del af dagligdagen på Aktivitetscentret, da det giver dig mulighed for at udtrykke dine følelser, holdninger og behov. Dette kan bidrage til at skabe et miljø, hvor du føler sig anerkendt og respekteret, som en aktiv deltager i hverdagen.

Solgården har et brugerråd, hvor alle kan sætte punkter på dagsorden.
Vi mødes en gang om måneden. Punkterne på dagsordenen bliver først drøftet i din egen gruppe. Bag efter afholdes et fælles brugerrådsmøde, hvor vi hører hvad brugerne i grupperne mener i forhold til et givent emne. En anbefaling sendes videre til ledelsen. Den endelige beslutning tages op i ledelsen/personale gruppen hvor det fagligt vurderes, ud fra aktivitetscentrets givne ramme hvordan disse anbefalinger bedst kan implementeres.

Medbestemmelse i grupperne giver sig mest udtryk i det udvalg af aktiviteter der findes i de forskellige grupper. Det er forskelligt hvordan aktiviteter opstår i grupperne. Fælles for alle er at de er skabt via samtale med dig som bruger af Aktivitetscentret, vores faglige professionelle observationer, individuelle indsatsmål ud fra dine indsatsmål og handleplaner, samt de givne rammer på aktivitetscentret.

Selvbestemmelse

Retten til at bestemme over sig selv og sit liv

Selvbestemmelse er en uundværlig rettighed for alle. Det handler om at give mulighed for at træffe egne valg og have kontrol over eget liv. Selvbestemmelse styrker selvrespekt, selvværd og følelse af at være dig. Det er vigtigt for os, at støtte dig i at udvikle evner til at tage beslutninger samt at respekterer dine valg og tilbyde støtte når det er nødvendigt, for at sikre at dagligdagen for dig bliver meningsfuld.

På aktivitetscentret er retten til selvbestemmelse selvfølgelig individuelt baseret. Der er stor forskel på de ressourcer, de enkelte bruger der benytter sig af Solgårdens tilbud, har. Via dialog, faglige vurderinger, observationer, samtaler med eventuelle pårørende og andre fagpersoner i dit liv du er tryg ved, finder vi frem til metoder/måder så ledes at du kan komme til udtryk med dine ønsker og behov. Hvad du kan lide og ikke kan lide.

Senest opdateret 06-05-2024