Spring til indhold

Rum til fællesskab

Hvis du har en idé til et unikt projekt, der skaber fællesskab i dit lokalområde, kan du søge puljen "rum til fællesskab".

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne ønsker med puljen ”Rum til Fællesskab” at støtte borgernes arbejde med at gøre Holbæk Kommune til et godt og unikt sted at bo, hvor der er muligheder for lokal forankring, fællesskab og udvikling.

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne (PULO) har anbefalet en organisering af puljen Rum til fællesskab, som fremgår på denne side. Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning d. 25. marts 2020.

Puljen kan søges to gange om året. Næste dato for ansøgningsfrist er d. 1. august 2020.

Hvad kan der søges penge til?

I kan søge tilskud til projekter, som overordnet skaber rum til fællesskab. Det defineres ud fra de tre nedenstående kriterier.

1. Særlige kendetegn: handler om at fremme eksisterende eller skabe nye, ikoniske kendetegn. Det kan være et fysisk vartegn, der er unikt for et specifikt område. Et eksempel på et eksisterende projekt med særlige kendetegn er Ugerløse Friluftsbad. Her kan gæster bade udendørs hele sommerhalvåret.

2. Møder i naturen: skabes gennem den nære natur, multifunktionelle mødesteder og bevægelsesfaciliteter. Et projekt kan eksempelvis være en kreativ fælleshave, udendørs fitness eller trampestier. Skellingsted Friluftsområde er et eksempel på et eksisterende projekt, der giver møder i naturen. Det er et brugerdrevet naturområde med friluftsaktiviteter som agility, fuglekiggeri og bål.

3. Lokale samlingssteder: er nye eller eksisterende samlingssteder i lokale områder. Stederne kan være kunstneriske og folkeskabte områder, og et projekt kan for eksempel være et filmtorv eller en aktivitetspark i en lokal by, hvor mennesker samles. Aktivitetsstedet "Meget mere Merløse" og fællesområdet "Kildebo" i Soderup er eksempler på lokale samlingssteder.

Projekter, der er nyskabende og unikke, vægtes højt. Har du spørgsmål, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk. Du kan også ringe til Line Voltzmann på telefonnummer: 72 36 80 45.

Du kan søge puljen her.

Tidligere projekter

Siden puljen blev oprettet, er den blevet søgt af mange spændende projekter.

Hvis I klikker her, kan I læse om projekter, der tidligere har fået tilskud.

I kan læse mere om puljen ved at klikke på boksene nederst på denne side. 

Hvilke former for projekter kan man søge om?

I puljen kan der ansøges både til tilskud til nyopførelse af faciliteter, istandsættelse af eksisterende i en sådan grad, at der kan være tale om anlæg.

Der kan søges til et projekt, der består af anlægsmidler. Forinden I indsender ansøgning til Holbæk Kommune, kan I kontakte Holbæk Kommune for at få en vurdering af om jeres påtænkte ansøgning vil bestå af anlægsmidler.

Der kan søges om fuldt tilskud samt med- og mellemfinansiering. I sidstnævnte tilfælde skal ansøger selv være opmærksomme på, hvilke krav/betingelser der gælder i evt. andre puljer/fonde, som I søger.

Andre krav

Projekter skal skabe rum til fællesskab ved at leve op til mindst et af tre kriterier. Desuden gælder det at:

 • Projektet skal komme det lokale fællesskab til gavn og en bred kreds af borgere til gavn.
 • Der ikke kan søges midler til projekter, der efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter, til fx vedligehold, med mindre særlige forhold taler derfor, fx hvis der er lavet en forudgående aftale eller kontrakt. Vær derfor opmærksom på, at det kan være udfordringsfuldt at søge om midler til nyplantning af træer. Plantning af træer kræver gartnerfaglig ekspertise, ifm. såvel anlæg, drift i etableringsfasen samt ved den efterfølgende driftspleje, ellers er der risiko for, at der skabes risikotræer.
 • Der gives ikke puljemidler til projekter, som involverer alkohol, stoffer og tobak, eller til projekter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold.

Hvad kan der ikke søges penge til?

Der kan som udgangspunkt ikke søges midler til projekter om nyopførelse, der så efterfølgende pålægger Holbæk Kommune driftsudgifter til for eksempel vedligeholdelse.

Der kan kun søges penge til nyopførelse med drift, hvis der er lavet forudgående aftale herom.

Der gives ikke puljemidler til projekter, der involverer alkohol, stoffer eller tobak. Det samme gælder for projekter, der er stødende, racistiske, uetiske eller ulovlige.

Hvor mange penge kan der søges?

I ”Rum til Fællesskab” er der 2,5 millioner kroner årligt. Derfor henvender puljen sig til større projekter. Af den årsag skal der søges minimum 50.000 kroner.

Projektudvalget kan beslutte en øvre grænse for, hvad den enkelte ansøgning maksimal kan søge om.

Hvis man søger over 100.000 kroner, skal der være medfinansiering fra et andet sted.

Medfinansiering kan, ud over økonomiske midler, også bestå af eksempelvis frivillige arbejdstimer og jord fra lodsejere. Hvis frivillige timer regnes for medfinansiering, skal der tælles 125 kr. pr. time pr. frivillig.

Hvem kan søge?

Lokalfora, foreninger, selvorganiserede grupper, brugerråd og bestyrelser i kommunale institutioner kan søge puljen.

Det vil sige, at der ikke kan søges penge til erhverv, enkeltpersoner eller privat ejendom.

Et projekt skal være åbent og tilgængeligt for borgere, ligesom det skal leve op til mindst et af de ovenstående tre kriterier.

Hvordan søger man?

Du søger puljen ved at udfylde et digitalt skema, som vil være at finde på denne side snarest.

Når der indsendes en ansøgning, skal der altid medsendes en ”Erklæring til puljeansøgning”, hvori det oplyses, om der er søgt penge i andre puljer. Erklæringer findes på samme side som ansøgningsskemaet. Derudover kan du valgfrit uploade billeder og beskrivelser i skemaet. Der uddeles midler én gang årligt.

Har du spørgsmål til puljen, der ikke er personfølsomme, kan du skrive en mail til: rumtilfaellesskab@holb.dk.  

 

Hvordan fordeles pengene?

Alle ansøgninger screenes af administrationen i Holbæk Kommune. Alle ansøgninger, der lever op til de formelle krav, bliver præsenteret for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne. Udvalget vælger hvilke projekter, de anbefaler som modtagere af støtte. Dette indstiller udvalget til økonomiudvalget eller kommunalbestyrelsen, der foretager den endelige beslutning.

Ansøgerne får besked hurtigst muligt efter det besluttende møde besked om tilsagn eller afslag.

Når et projekt modtager midler

Der sendes et tilsagnsbrev til ansøgerne for de projekter, der modtager puljemidler. I brevet beskrives vilkårene for tildelingen. Vær opmærksom på nedenstående:

 • Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med ansøgningen. Holbæk Kommune skal orienteres skriftligt, såfremt der sker ændringer i projektet, herunder forsinkelser.
 • Pengene kan som udgangspunkt først udbetales, når det samlede projekt er fuldt finansieret. Såfremt ændringer i projektet måtte ske, kræver det en skriftlig ansøgning om projektændring. Herefter vil der ske en ny konkret vurdering af, hvorvidt midlerne fra tilsagn kan frigives.
 • Pengene udbetales efter skriftlig anmodning fra ansøger og i overensstemmelse med tilsagn.
 • Såfremt et projekt har behov for tilladelser, fx fra myndighedstilladelser Holbæk Kommune, for at kunne gennemføres, vil pengene ikke blive udbetalt, før samtlige tilladelser er på plads.
 • Pengene kan udbetales på forhånd i fastlagte rater eller efterfølgende som refusion.
 • Pengene udbetales til det i ansøgningen oplyste CVR-/CPR-nummer.
 • Projekterne skal være påbegyndt indenfor ét år og være afsluttet indenfor to år efter, at beløbet er bevilliget.
 • Der skal indsendes et underskrevet regnskab efter projektets afslutning, der dokumenterer, at pengene er brugt i overensstemmelse med det ansøgte og bevilgede formål. I projekter, der modtager tilskud på over 500.000 kr., skal regnskabet erklæres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Ved støttebeløb under 500.000 kr. skal regnskabet erklæres af foreningens revisor, og bilag til regnskabet vedlægges.
 • Såfremt de kommunale midler ikke bliver anvendt i overensstemmelse med ansøgning og bevillingsbrevet har Holbæk Kommune krav på at få midlerne helt eller delvist tilbagebetalt.
 • Alle projekter, der har modtaget puljemidler, bliver offentliggjort på Holbæk Kommunes hjemmeside
 • De projekter, der får afslag på deres ansøgning, får med afslaget tilsendt en klagevejledning.
 • Projekter, der har modtaget puljemidler, forpligter sig til at formidle projektets erfaringer og resultater videre til Holbæk Kommunes øvrige lokalområder, enten via Holbæk Kommunes hjemmeside eller på et arrangement for lokalområderne.


Feedback

Sidst opdateret

26.03.2020

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne

Det er Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne, der har etableret "rum til fællesskab".

Læs mere om udvalget her.