Ordforklaring

A

Affald

Hvis du opfører nyt byggeri på en tom grund, skal du sørge for, at ejendommen tilknyttes kommunens renovationsordning, og at der er plads til affaldshåndtering. Den plads, du afsætter, skal fremgå af din situationsplan. Det kan derfor være en god ide at læse om reglerne for placering af affaldsbeholdere hos FORS. Se også under punktet Bygge- og anlægsaffald.

Åbn FORS

Ansøger

Den person, som søger om en byggetilladelse. Det kan f.eks. være ejer af ejendommen eller en rådgiver, der søger på ejerens vegne.

B

BBR/Bygnings- og boligregisteret

BBR er et register over alle bygninger på alle adresser i Danmark. BBR administreres af Vurderingsstyrelsen. Det er bygningsejerens ansvar at sørge for, at BBR er opdateret.

BBR skal vise de faktiske forhold på grunden. Det er derfor ikke sikkert, at det, der fremgår af BBR, er opført lovligt.

Vi sørger at opdatere BBR med de informationer, vi får ind i forbindelse med en byggeansøgning. Alle andre ændringer skal du selv foretage.

Du kan ikke ændre i arealstørrelser eller anvendelser, fordi disse oftest kræver byggetilladelse.

Du kan se dine muligheder for, hvad du selv kan rette på BBRs hjemmeside.

Du kan udfylde en formular i BBR, om de ændringer, du ikke selv kan foretage, så modtager vi automatisk din henvendelse.

Ret BBR

Info om dine muligheder i BBR

Bebyggelsesprocent

Skal du udregne bebyggelsesprocenten i forhold til de nuværende regler i bygningsreglementet, gøres det jævnfør følgende eksempel:

Grund 875  m2
Bolig 170  m2
Carport 40  m2
Udhus 15  m2
Overdækket terrasse 12  m2

Beregning

170 m2 + (40 m2+ 15 m2+ 12 m2- 50 m2) x 100 / 875 m2 = 187 m2 x 100 / 875 m2 = 21,4 %

Skal du udregne bebyggelsesprocenten i forhold til en lokalplan, skal du udregne efter reglerne i det bygningsreglement, der var gældende, da lokalplanen blev vedtaget.

Bygge- og beskyttelseslinjer i forhold til Naturbeskyttelsesloven

Din grund kan være omfattet af forskellige bygge- og beskyttelseslinjer, der skal sikre, at de nærmeste omgivelser ved søer og åer samt omkring fortidsminder, skove og kirker friholdes for bebyggelse eller andre væsentlige landskabelige indgreb. Du kan finde et kort over bygge- og beskyttelseslinjer på hjemmesiden Danmarks Arealinformation. De fremgår også i Byg og Miljø, når du har valgt den adresse, du vil bygge på. Se også Byggelinjer.

Danmarks Arealinformation

Bevaringsværdige bygninger

En bygning kan være udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan. Er dette tilfældet vil der være mere restriktive regler for, hvad man må ændre, end normalt. Du kan finde oplysninger om din ejendom hos Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen

Beregningsregler

Beregningsregler er regler for, hvordan man måler højder, udregner bebyggelsesprocenter, måler afstande med mere. Nugældende regler fremgår af Bygningsreglementet BR18, kap. 23.

Beregningsregler efter BR18 (nugældende)

Har du brug for beregningsregler fra tidligere reglementer, skal du søge i disse. Vær opmærksom på at vælge korrekt dato på siden.

Bygningsreglementet 2015 - Gældende indtil 30.06.2018

Bygningsreglementet 2010 - Gældende indtil 31.12.2015

Bygningsreglementet 2008 - Gældende indtil 29.12.2010

Bygningsreglementet 1998 - Gældende indtil 01.02.2008

Tidligere bygningsreglementer - Gældende i perioden 1961-1995

Bibeholdelsesdispensation

Hvis du, uden fornøden byggetilladelse, har opført ny bebyggelse, har bygget til, eller hvis du har foretaget væsentlige ændringer i arealanvendelsen, kan der søges om bibeholdelsesdispensation/retlig lovliggørelse.

Dette gøres på samme måde, som hvis du søgte inden opførelse, men din ansøgning skal indeholde oplysning om, at det drejer sig om lovliggørelse, og du skal angive, hvornår ændringerne i bebyggelsen er foretaget.

Kommunen vurderer på baggrund heraf, om du kan bibeholde ændringerne, eller om du skal rive ned, dvs. fysisk lovliggøre.

Brandklasse/brandmæssige forhold

En brandklasse siger noget om, hvilken brandrisiko, der er forbundet med det byggeri, du søger om. Jo højere brandklasse et byggeri er placeret i, jo større risiko er der, hvis der opstår brand.

Bygge- og anlægsaffald

I forbindelsen med byggearbejder skal du have en plan for, hvordan du håndterer dit byggeaffald. Ved nedrivninger og ombygninger har du pligt til at anmelde dit affald til kommunen, når:

  1. byggeprojektet skaber mere end ét ton affald og/eller
  2. bygningen eller den del af bygningen, der renoveres eller rives ned, er større end 10 m2 og/eller
  3. byggeprojektet omfatter udskiftning af termoruder. Du skal derfor, ved de fleste renoveringer og nedrivninger, kontakte et firma, som kan udtage prøver og analysere dit byggeaffald.

Byggelinjer

En byggelinje markerer en slags grænse på din grund, hvor der er særlige regler for, om eller hvordan du må bygge. Du finder information om, hvilke byggelinjer, der er på din grund i bygningsreglementets kap. 8, i en eventuel lokalplan, eller i tinglyste deklarationer eller servitutter. Nogle lokalplaner og deklarationer opererer med tvangsbyggelinjer, som bestemmer, at dit byggeri skal følge eller tangere byggelinjen i et eller flere punkter.

Byggeskadeforsikring

En byggeskadeforsikring er en forsikring, som dækker alvorlige byggeskader i bygningens første 10 leveår. Den tegnes kun ved opførelse af nye boliger – ikke sommerhuse - og tegnes af det firma som opfører byggeriet.

Er man derimod selvbygger, dvs. at man selv for at indgå aftaler med de forskellige håndværkere, kan man undlade at tegne byggeskadeforsikring. I stedet underskriver man en selvbyggererklæring. Skal bygningen anvendes til udlejning, skal du udfylde og indsende en erklæring om udlejning. Som selvbygger eller udlejer skal man selv betale for udbedring af eventuelle byggeskader.

Bygningsreglementet/BR18

Bygningsreglementet er det sæt regler der er for opførelse af nye byggerier samt ombygning eller tilbygning til eksisterende byggerier. Det nugældende reglement hedder i daglig tale BR18.

Bygningsreglementet

Byg og Miljø

Den landsdækkende, digitale selvbetjeningsløsning, som altid skal bruges til ansøgning om bygge- eller nedrivningstilladelse m.m.

Byg og Miljø

Bygherre

Den fysiske eller juridiske person, der betaler for, at et byggearbejde projekteres og udføres.

D

Deklaration

I forbindelse med ansøgning om byggeri, vil kommunen se på, om der er tinglyst deklarationer (servitutter) på din ejendom. Hvis det er kommunen, der er påtaleberettiget, vil vi afgøre om deklarationen håndhæves eller ej. Men er der tale om en privatretslig servitut/deklaration er det dit eget ansvar at undersøge, om denne overholdes og at indgå dialog med relevante parter.

Åbn Tingbogen

Det skrå højdegrænseplan

Det skrå højdegrænseplan er reglen for, hvor høj en bygning må være i forhold til afstanden til skel. Gavltrekanter af sædvanligt omfang medregnes ikke i det skrå højdegrænseplan. Det skrå højdegrænseplan gælder ikke for sekundær bebyggelse i skelbræmmen 2,5 m fra skel. Der er særlige højderegler for sommerhuse.

Dispensation

En fritagelse fra at overholde gældende regler eller bestemmelser. Der kan være behov for dispensationer fra f.eks. beskyttelseslinjer, lokalplaner eller tekniske bestemmelser i bygningsreglementet.

E

Énfamiliehus

Parcelhus eller anden bygning til én familie. Der er ofte andre regler for dobbelthuse, rækkehuse og bygninger med boliger i flere etager end for énfamiliehuse.

Etageadskillelse

Den konstruktion, som udgør loft, gulv og bærende dæk mellem to etager.

F

Facadehøjde

En bygnings facadehøjde måles fra eksisterende terræn til skæringspunktet imellem facaden og oversiden af tagbeklædningen.

Ved sommerhuse er der særlige bestemmelser om facadehøjden.

Facadetegninger

Tegninger, som viser alle husets facader set fra de fire verdenshjørner, og dermed bliver det en tegning for husets udvendige udtryk.

Fortidsmindebeskyttelseslinjer

Er der fortidsminder på eller i nærheden af din grund, må du ikke bygge indenfor 100 m afstand af fortidsmindet. Reglerne for fortidsminder gælder også for nogle sten- og jorddiger.

Fredede bygninger

Er din bygning fredet, gælder der helt særlige regler om, hvad og hvordan du må ændre på dit byggeri. Du kan bl.a. finde mere information om fredninger og bevaringsværdier på hos Slots- og kulturstyrelsen.

Slots- og kulturstyrelsen

Fredningsnævnet

Det er fredningsnævnet, der afgør sager om dispensation fra fredninger. Ansøgningen sendes direkte til Fredningsnævnet. Hvis der er tale om fredede arealer som ejes af Natur- og Miljøstyrelsen, er det dog Naturstyrelsen, som afgør sagen.

Fuldmagt

Ejeren af en ejendom skal underskrive en fuldmagt, hvis byggetilladelsen søges af en anden end ejeren. Dette kan gøres digitalt via Byg og Miljø. Alternativt kan du vedhæfte dokumentet som bilag under punktet i ansøgningen. Navnet på ejeren skal fremgå tydeligt.

Fuldt oplyst med fyldestgørende materiale

Betegnelse for sager,  hvor ansøger har indsendt alle de oplysninger, der skal bruges for at sagen kan behandles, og der kan træffes en afgørelse. Bygningsreglementet har defineret, hvad der skal indsendes.

Bygningsreglementets krav til indhold - § 10

På grund af en fejl i systemet vil du efter 21 dage automatisk få meddelelse via Byg og Miljø om, at sagen er fuldt oplyst. Dette er ikke ensbetydende med, at din sag er gennemgået eller at der ikke mangler oplysninger.

H

Helhedsvurdering

Hvis dit byggeri ikke overholder byggeretten, er der stadig mulighed for at opnå en byggetilladelse. Du kan bede kommunen om en helhedsvurdering af de forhold, der er i strid med byggeretten.

Kommunen vurderer ud fra nogle givne kriterier, som er beskrevet i BR18, kapitel 8, §§ 187 – 195, f.eks. bebyggelsens samlede omfang i forhold til grundstørrelse, bebyggelsens indvirkning på omgivelserne, bebyggelsesprocent, afstandsforhold, etageantal, bebyggelsens højde, samt de ubebyggede arealers indretning. Se også Partshøring

Højdegrænseplaner

Der findes både vandrette og skrå højdegrænseplaner. De skrå højdegrænseplaner handler om forholdet mellem bygningens højde og dens afstand til skel mod nabo, vej og sti. Jo længere væk fra skel, du placerer bygningen, jo højere må den være. Du finder reglerne i kap. 8 i Bygningsreglementet. Bemærk, at der er forskellige højdegrænseplaner for primær og sekundær bebyggelse og for enfamiliehuse og sommerhuse. 

J

Jordbundsforhold

Opfører du et nyt sommerhus, et enfamiliehus eller tilbygninger hertil, bør du få undersøgt jordbundsforholdene på din ejendom. De vil afgøre, hvordan dit fundament skal udformes. Der findes firmaer, som tager jordbundsprøver og udarbejder en rapport, som viser, hvor dybt du skal grave og fundere.

Jordforurening

Det er regionen, der behandler sager om jordforurening. Du kan finde oplysning om forurening på din grund både på Regionens hjemmeside og på Danmarks Miljøportal. Informationerne vil også komme frem i din ansøgning i Byg og Miljø, når du indtaster adressen for det sted, du vil bygge.

Er din grund forurenet, eller er der mistanke om det, kan du skulle have en særlig tilladelse til jordhåndtering inden du kan få byggetilladelse.

Forureningsoplysninger hos Regionen

Danmarks Miljøportal

K

Kirkeomgivelser/kirkebyggelinjer

Er din ejendom indenfor 300 m fra en kirke, må du ikke bygge højere end 8,5 m.

Kulturarvsarealer

Kulturarvsarealer er f.eks. et interesseområde med skjulte fortidsminder. Områderne er ikke fredede, men man skal som bygherre være klar over, at der er en vis risiko for, at der kan dukke fortidsminder op, når man bygger. Der kan derfor være krav om, at der foretages arkæologiske undersøgelser inden byggeriet går i gang. Dette arbejde skal betales af bygherre og kan være ret bekosteligt.

L

Landzone og landzonetilladelse

Landzone er de områder af Danmark, som ikke er beliggende i byzoner eller sommerhusområder. Her er der særligt restriktive regler for byggeri.

Det er muligt, at du skal have en landzonetilladelse, inden du kan opnå en byggetilladelse.

Søger du om byggeri, der kræver landzonetilladelse, vil din ansøgning automatisk blive sendt til landzoneteamet.

Alternativt kan du selv sende en mail til landzone@holb.dk, inden du søger om byggetilladelse.

LCA - Livscyklusvurdering

Ansøger du om opførelse af en bygning, der er omfattet af reglerne om energiramme i BR18, § 259 eller § 260, skal der foretages en beregning af bygningens klimapåvirkning over dens livscyklus (LCA-vurdering). Dette krav gælder ikke for tilbygninger, ombygninger, ændret anvendelse, midlertidige flytbare pavilloner og sommerhuse. Der er endnu ikke fastsat grænseværdier for byggeri på mindre end 1000 m2.

Læs mere i pjecerne fra Videncenter om Bygningers Klimapåvirkninger herunder

LCA ifølge klimakravene

Til bygningsejere: Guide om klimakravene

Til rådgivere: Guide om klimakravene

Til entreprenører og håndværkere: Guide om klimakravene

Ledningsoplysninger

Kommunen har kun oplysninger om underjordiske rør- og kabelledninger på din grund, hvis der er indsendt oplysninger i forbindelse med tidligere byggesager. Oplysninger om ledninger i vej kan oplyses af Ledningsejerregisteret.

Ledningsejerregisteret

Lovliggørelse, lovliggørende byggetilladelse

Hvis du eller tidligere ejere har opført bygninger eller væsentligt ændret anvendelse af eksisterende bygninger uden fornøden byggetilladelse, skal bygningen enten retligt eller fysisk lovliggøres. Fysisk lovliggørelse er nedrivning/tilbageførsel til tidligere forhold. Retlig lovliggørelse er meddelelse om byggetilladelse til eksisterende forhold - også kaldet bibeholdelsesdispensation. Ansøgning om retlig lovliggørelse søges gennem Byg og Miljø. Det er dog en god idé at afklare med kommunen, om der er mulighed for, at det opførte kan opnå byggetilladelse, INDEN du indsender ansøgningen.

N

Naturbeskyttelsesloven

Naturbeskyttelsesloven omfatter f.eks. fortidsmindebeskyttelseslinjer, strandbeskyttelseslinjer og skovbyggelinjer. Fortidsminder beskyttes som udgangspunkt ved, at du ikke må bygge tættere på end 100 m.

Beskyttelse af fortidsminder administreres af Miljøstyrelsen.

Naturbeskyttelseslinjer hos Miljøministeriet

Strandbeskyttelseslinjer skal beskytte vores kystområder fra bebyggelse, og der er derfor ret strenge regler for byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen. Eventuelle dispensationer skal udstedes af Kystdirektoratet.

Strandbeskyttelseslinjer hos Kystdirektoratet

Skovbyggelinjer er lavet for at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet, samt for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Der er derfor typisk en linje på 300 m i nærheden af en skov, hvor der ikke må bygges. Der er dog nogle undtagelsesregler. Skovbyggelinjer administreres af Miljøstyrelsen.

Skovbyggelinjer hos Miljøstyrelsen

Nabohøring

Se naboorientering eller partshøring, da ordet 'nabohøring' er en misforstået sammenblanding af disse begreber. 

Naboorientering

Hvis du har søgt om dispensation fra en bestemmelse i en lokalplan, kan kommunen vælge at sende din ansøgning ud til naboorientering, hvis vi skønner, at det ansøgte har betydning for beboere og andre med relevante interesser i området.

Der gives som regel 14 dage til at indgive bemærkninger til det ansøgte. Eventuelle kommentarer tages med i vurderingen af det ansøgte. Det er alene kommune, der træffer afgørelsen.

OBS! En naboorientering er ikke det samme som en partshøring (se under P).

O

Overkørselstilladelse

En overkørsel er det sted på grunden, hvor man må køre ind på grunden med biler og lignende. Du må ikke etablere overkørsler uden tilladelse. Normalt kan du kun få tilladelse til én overkørsel til din grund. Tilladelser til overkørsel gives af vejmyndigheden i kommunen.

Det kræver tilladelse også tilladelse at ændre på en eksisterende overkørsel, f.eks. at gøre den bredere. Der skal indsendes en målsat tegning af, hvor overkørslen placeres.

P

Partshøring

Man er part i en sag, hvis man har væsentlig og individuel interesse i sagen, og sagen virker til ugunst for parten jf. Forvaltningslovens § 19.

Det er kommunen, der vurderer, hvem der er parter, og om der skal foretages partshøring. Personer, som har partsstatus, bliver kontaktet af kommunen, som orienterer om sagen og giver parten mulighed for at indgive saglige oplysninger eller bemærkninger til sagen.

Partens oplysninger og bemærkninger medtages som grundlag for afgørelsen, men det er kommunen, der træffer afgørelsen.

Plantegning

Tegning, der viser et vandret snit af hver etage i byggeriet, så både skillevægge og omridset af etagen er vist.

Præ-accepterede løsninger

Metoder til brandsikring, som er forhåndsgodkendte. Til bygningsreglementets kapitel 5 - Brand, er der en lang række vejledninger. En del af dem beskriver præ-accepterede løsninger for brandsikring af forskelige typer af byggeri. Vær opmærksom på, at du skal vælge den vejledning, som er relevant for dit byggeri.

Påtaleberettiget

Når der tinglyses en servitut eller deklaration, fremgår det, hvem der er påtaleberettiget. Det vil sige, hvem der bestemmer, om deklarationen eller servitutten skal overholdes.

R

Regnvand

Regnvand (overfladevand) er betegnelsen for vand fra tage og fra områder med belægning.

Der kan være krav om, at du har en separat ledning til regnvand eller at du skal håndtere regnvandet på egen grund. Dette vil oftest fremgå af en lokalplan.

Rådgiver

En (bygherre)rådgiver er en person, der hjælper bygherren med f.eks. udarbejdelse af tegnings- og beskrivelsesmaterialet og evt. udfylder og indsender ansøgningen til kommunen.

S

Sekundære bygninger/sekundær bebyggelse

Eksempler på sekundære bygninger er udhuse, carporte, garager, drivhuse og overdækkede arealer. Udestuer, annekser, shelters og saunaer er IKKE sekundær bebyggelse.

Situationsplan

Tegning, der viser hele grunden samt alle bygninger på grunden, inklusive det ansøgte.

Skrå højdegrænseplaner

Det skrå højdegrænseplan udgør forholdet mellem bygningens højde, og hvor den må placeres på matriklen i forhold til skel. Du finder reglerne i kap. 8 i Bygningsreglementet. Bemærk, at der er forskellige højdegrænseplaner ved skel mod vej, sti og nabo, ligesom der også er forskellige regler for enfamiliehuse og sommerhuse og sekundære bygninger i tilknytning hertil.

Skovbyggelinje

Skovbyggelinjer er lavet for at sikre det frie udsyn til skoven og skovbrynet, samt for at bevare skovbrynene som værdifulde levesteder for plante- og dyreliv. Der er derfor typisk en linje på 300 m i nærheden af en skov, hvor der ikke må bygges. Der er dog nogle undtagelsesregler. Skovbyggelinjer administreres af Miljøstyrelsen.

Skovbyggelinjer hos Miljøstyrelsen

Spildevand

Spildevand er betegnelsen for det vand, der løber i kloakken fra toiletter, køkken og bad. Spildevandet skal som udgangspunkt være adskilt fra din regnvandsinstallation. Du skal være opmærksom på, at kloakarbejde skal udføres af en autoriseret kloakmester. Har du spørgsmål vedr. spildevandsinstallation,  kan du kontakte Holbæk kommunes spildevandsafdeling.

Strandbeskyttelseslinje

Strandbeskyttelseslinjer skal beskytte vores kystområder fra bebyggelse, og der er derfor ret strenge regler for byggeri indenfor strandbeskyttelseslinjen. Eventuelle dispensationer skal udstedes af Kystdirektoratet.

Strandbeskyttelseslinjer hos Kystdirektoratet (Åbner i nyt vindue)

 

T

Terræn

Jordoverflade - især med hensyn til kontur og kurver.

Terrænregulering

Tilpasning af terrænet på grunden. Der er ofte fastsat regler i en lokalplan for, hvor og hvor meget du må terrænregulere på din grund.

Terrændæk

En gulvkonstruktion, der opbygges direkte på jordbunden. 

Tilslutning til forsyning

Der kan være krav om at dit byggeri skal tilsluttes til en varmeforsyning. Kravet kan f.eks. fremgå enten af en lokalplan eller som et tinglyst dokument, fremgår der ikke noget disse steder, kan du sende en forespørgsel til kommunen.

Tinglysning

Tinglysningen indeholder bl.a. servitutter og deklarationer, som er tinglyst på din ejendom.

Tinglysningen

Tværsnit

Tegning, der viser et lodret snit tværs gennem bygningen, så man kan se indvendige højder og konstruktionsopbygninger i etageadskillelser, ydervægge, terrændæk og tag. 

V

Varmeforsyning

Der skal tages stilling til hvilken opvarmningsform byggeriet skal opvarmes med. Oplysningen skal registreres i BBR. 

Varmepumper

Placeringen af en varmepumpes ude-del er ikke reguleret af byggelovgivningen. Det er ejers ansvar, at varmepumpen ikke medfører væsentlige støjgener på naboejendommene. Støjforhold er reguleret i Miljøbeskyttelsesloven, og de faktiske støjpåvirkninger på den tilgrænsende ejendomme kan først måles efter ibrugtagningen.

Vejmyndighed

Har du brug for at opmagasinere materialer udenfor din egen grund i forbindelse med byggearbejder, kræver det en tilladelse fra vores vejmyndighed. Send en forespørgsel til os.

Y

Ydervægshøjde

Højden af ydervæggen måles fra det naturlige, eksisterende terræn til skæringen mellem facaden og tagbelægningens overside.

Senest opdateret 22-04-2024