Nabo- og miljøgener

Hvis du er generet af din nabo, om det så er en virksomhed eller privatperson så start med at henvende dig direkte til vedkommende og forsøg at finde en løsning. Hvis det ikke lykkedes gennem dialog, har du forskellige muligheder for at klage til os i Holbæk Kommune.

Der kan opstå mange forskellige typer af miljøgener

De typer gener, som kommunen f.eks. kan hjælpe med:

  • Røggener fra naboens brændeovn
  • Støjgener fra et supermarkeds køleanlæg, virksomheders ventilationsanlæg eller fra et landbrug
  • Støjgener fra en varmepumpe
  • Lugtgener fra en nabovirksomhed eller fra et landbrug

En miljøgene skal være "væsentlig", før kommunen kan gribe ind. Og hvad er så definitionen på væsentlige miljøgener?

Der findes ikke ingen entydig definition, og derfor er det en god idé at forsøge at løse problemet selv, inden du kontakter kommunen.

Du kan læse mere om de typiske klager, som vi behandler længere nede på siden. Miljøklagesager behandles af Virksomhedsteamet.

Hvis du har nogen spørgsmål kan du kontakte os på Holbæk Kommunes hovednummer: 72 36 36 36 eller på nedenstående oplysninger:

Borger: Send sikker digital post her

Virksomhed: Send sikker digital post her

Kommuner: Send sikker digital post her

Hvis du er fritaget for Digital Post, kan du bruge den sikre henvendelse herunder:

Skriv sikkert til os her

Vil du sende os et brev eller en pakke?

Find postadresserne her

Hvem skal du klage til?

I nogle sager om lugt-, støj- eller støvgener kan kommune, politi eller andre give nogle retningslinjer eller gribe ind via lovgivningen. 

Se fordeling af opgaver mellem kommune, politi og andre aktører

Vi i kommunen kan gribe ind, hvis der er lovgivning på området, der klart beskriver, hvad man kan kræve af hinanden som naboer.

Hvordan klager du til kommunen?

Vil du klage til os i kommunen, er der nogle bestemte oplysninger, vi gerne vil have oplyst. Hvis du bruger linket herunder og udfylder alle felterne, så har vi et godt oplyst grundlag til at vurdere sagen. Det gælder uanset, om din nabo er en privat person eller en virksomhed.

Du skal være opmærksom på at du ikke kan klage anonymt.

Tryk her for at udfylde klageskema

Inden for 2 uger efter klagen er modtaget, sender virksomhedsteamet en kvittering. Det vil fremgå af kvitteringen hvilken medarbejder, der behandler sagen.

Som oftest er det nødvendigt, at kommunen foretager observationer eller tilsyn for at dokumentere genens omfang. I nogle tilfælde kan vi foretage et besøg hos dig, inden vi besøger den person du klager over.

Klageskemaet vil normalt blive sendt til den, der klages over, med henblik på en udtalelse (partshøring). Du vil til orientering få en kopi af denne udtalelse. Herefter vil kommunen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen.

Hvis kommunen ikke mener, at der er baggrund for at gå videre med sagen, vil du blive oplyst om, at du måske kan klage over dette til en højere klageinstans. Det afhænger blandt andet af om, det er en afgørelse, der overhovedet kan påklages og om hvorvidt du er klageberettiget efter den lovgivning, der regulerer forholdet.

Hvis kommunen går nærmere ind i sagen, kan du blive orienteret om udfaldet af sagen.

Du kan ikke klage anonymt

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at oplysningerne vil indgå i sagens dokumenter.  Den der klages over har i henhold til forvaltningsloven ret til aktindsigt i oplysningerne om, hvem der har klaget. Kommunen har pligt til at udlevere disse oplysninger, med mindre der er undtagelsesvist er særlige forhold, der taler mod udlevering af oplysningerne. Selvom du har navne- og adresse beskyttelse, kan du ikke klage anonymt.

Holbæk Kommunes behandling af persondata

Når du henvender dig til Holbæk Kommune behandler vi personoplysninger om dig.
Du kan læse mere om formålet og dine rettigheder her

Behandling af persondata ved miljøsager

 

Senest opdateret 12-06-2023