Støjgener

Der findes mange typer af støj. Nogle støjgener kan kommunen hjælpe med at regulere og andre er der ikke lovgrundlag for.

Støj fra naboer

Kommunen kan ikke regulere:

  • Støj fra privates musikanlæg, instrumenter, fester, leg, råben og skrigen. Dette hører under Politiet (Ordensbekendtgørelsen)
  • Støj fra andre aktiviteter (fx værktøj, maskiner mv. fra private hjem), som foregår indendørs for lukkede døre og vinduer.

Kommunen kan hjælpe med at regulere:

  • Støj fra aktiviteter der foregår udendørs (fx brug af værktøj, gokarts, maskiner, motoriserede haveredskaber mv.), hvis kommunen vurderer, at støjgenen er væsentlig. Kommunen kan ved påbud fastsætte tidsbegrænsning for aktiviteterne.
  • Særligt støjende maskiner/aktiviteter i boligområder (fx fra brændesavning med benzindrevne kædesave). Kommunen kan forbyde dette.

I modsætning til støj fra virksomheder, er støj fra private ejendomme ikke reguleret direkte i miljølovgivningen. Miljøministeriet har udgivet nedenstående pjece med gode råd om, hvordan vi kan tage hensyn til vores naboer.
Link til pjece om nabostøj i hus og have

Anmeldelse af gener

Her kan du anmelde generende støj

Vi skal oplyse dig om, at der vil blive oprettet en sag, og at oplysningerne vil indgå i sagens dokumenter. Kommunen har i medfør af persondataloven pligt til at underrette den, der klages over om, at der er oprettet en klagesag. Vedkommende kan få aktindsigt i sagen.

Støj fra biler

Bilisterne i Holbæk Kommune er fra 1. marts 2012 omfattet af et tomgangsregulativ. Det betyder, at det ikke er tilladt at lade et motorkøretøj holde i tomgang i mere end 1 minut. Herved sparer bilisterne i kommunen miljøet for luftforurening og støjbelastning.
Link til tomgangsregulativ for Holbæk Kommune 

Støj fra trafik

Det mest udbredte støjproblem i boligområder skyldes trafikken på vejene.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger.

Nybyggede boliger må til gengæld højst være udsat for et støjniveau på 55 decibel fra veje og jernbaner.

Desuden skal byplanlæggerne holde støjende aktiviteter som f.eks. trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal- og kommuneplaner

Retningslinjer for støj

For at sikre ens sagsbehandling i de sager om støj fra private som kommunen kan/skal behandle, har kommunen fastlagt nogle vejledende retningslinjer. Som hovedregel gælder følgende:
Støj fra erhvervsaktiviteter på private ejendomme (fx værksteder), reguleres som andet erhverv efter særlige regler om støj fra virksomheder eller Holbæk Kommunes forskrift for restaurationer.
Her finder du link Forskrift for bygge- og anlægsarbejder i Holbæk Kommune
Her finder du link Forskrift for drift af restaurationer i Holbæk Kommune

Vurdering af støj

Ved problemer med støj, fx i forbindelse med naboklager, har kommunen mulighed for at meddele påbud om, at brugen af støjende maskiner, redskaber mv. skal begrænses. Når kommunen skal vurdere om en støjgene er væsentlig og om den skal nedbringes, vil vi foretage en konkret vurdering af hvert anliggende.

Lovgivning

Støjgener fra fritidsaktiviteter reguleres i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter.  

Her finder du link til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter

 
 

 

Senest opdateret 07-11-2023