Udby Vig

Udby Vig er et 384 ha. stort område, som ligger på Tuse Næs ud til Isefjorden 5-8 km nord for Holbæk

EU-Habitatsområde og fredning i 1998

Vigen, det lavvandede område mellem Hønsehals Skov og Bognæs Skov, er ikke fredet, men ellers er næsten hele området omfattet af en fredning fra 1998.

Fredningen har til formål:

at sikre områdets engarealer, at sikre at hele området forbliver åbent, at give mulighed for, at områdets naturhistoriske herunder botaniske, geologiske og landskabelige værdier vedligeholdes og forbedres, og at give offentligheden mulighed for landskabelige og naturmæssige oplevelser af det fredede område

Sjældne planter og fredede orkidéer

Udby Vig, der udgør knap en tredjedel af hele området, ligger i læ beskyttet mod kraftig bølgegang og rummer derfor veludviklede plante- og dyresamfund på lavt vand.

På engene findes landets talrigeste bestand af den rødlistede orkidé Langakset Trådspore, som har meget få voksesteder i Danmark.

Den meget sjældne og ligeledes rødlistede orkidéart Hvidgul Gøgeurt vokser også i området.

Gå til Danmarks Orkidéer

I området omkring Udby Vig findes der også flere andre orkidéarter og sjældnere arter som Eng-Troldurt, Vibefedt og Leverurt, og plantesamfundene domineres af Butblomstret Siv over store strækninger.

Levested for sjælden snegl

Den sjældne Sumpvindelsnegl er fundet ud for Minkemark i 2005. Du kan læse mere om Sumpvindelsneglen på Naturstyrelsens hjemmeside.

Naturplejeprojekt 2017

Projektets formål er at sikre truede plante- og dyrearter – og dermed biodiversiteten. Dette er sikret ved rydning af opvækst og etablering af folde til afgræsning. Det forventes, at de for naturtyperne typiske arter hurtigt vil indfinde sig i de ryddede områder.

Naturplejeprojekt Udby Vig (holbaek.dk)

Naturplejeprojekt 2019

Fra begyndelsen af 2020 vil køer afgræsse endnu et område i Udby Vig. Formålet er at sikre den biologiske mangfoldighed.

Afgræsning, Udby Vig 2019 (holbaek.dk)

Plejeplan 2020

Den nye plejeplan skal være med til at forbedre biodiversiteten i det fredede område.

Udby Vig på Tuse Næs - plejeplan 2020 (holbaek.dk)

Sådan finder du Udby Vig

Fra Løserup på Tuse Næs fører en markvej, Hønsehalsvej, op til p-pladsen ved Hønsehalsskoven.

Inden skovbrynet kan udsigten over Udby Vig nydes på din højre side.

Senest opdateret 18-04-2024