Spring til indhold

Sejlads og havne

Den smukke Isefjord har mange hyggelige lystbådehavne, der har frihavnsordning. Holbæk Gl. Havn har en fripladsordning for ældre træskibe, der giver en dejlig atmosfære i havnemiljøet.

Holbæk Gl. Havn

I Holbæk Gl. Havn ligger gamle, charmerende træskibe side om side med mere moderne lystsejlere. Det giver et særligt liv og mulighed for oplevelser.

Lægger du til i Holbæk Gl. Havn skal du købe en miljøbillet i automaten, der står på midtermolen, så havnen kan få dækket udgifterne til vand, strøm og affald.

Holbæk Gl. Havn er forsynet med tømmestationer til spildevand samt el- og vandstandere, der står ved kajen. Der er lukket for vandet i perioden 1. november til 1. marts. Toiletter og bad findes i bygningerne Havnecaféen og Værftscaféen. Koden til at komme ind ved Værftscaféen finder du på miljøbilletten.

Frihavnsordning: Ja 

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

Fripladsordning for træskibe 

Fripladsordningen er for ældre brugsfartøjer eller materialeægte kopibygninger. Træskibene skal i deres udtryk fortælle dansk kultur- og søfartshistorie og i øvrigt opfylde de optagelseskriterier, som fremgår af reglerne for fartøjer med friplads i Holbæk Gl. Havn. 

En friplads indebærer, at skibsejeren er fritaget fra at betale havneafgift. Enhver anden driftsudgift skal afholdes af skibsejeren, herunder udgifter til el og vand samt udgifter til at få skibet på bedding årligt.

Fripladsordningen er skabt i samarbejde med de foreninger, som er aktive omkring træskibsmiljøet. Ordningen vil samle træskibene i det vestligste havnebassin i Holbæk Gl. Havn og skabe et fortættet træskibsmiljø, som oser af autentisk stemning, "skæve miljøer" og mangfoldighed.

Kort over træskibspladser i Holbæk Gl. Havn (pdf)

Brugerrådet 

Brugerrådet for fripladsordningen for træskibe i Holbæk Gl. Havn er tovholder på ordningen og har fokus på formidling af træskibsmiljøet og dets kulturværdi.

Brugerrådets medlemmer er:

  • Holbæk Træskibslaug
  • Museum Vestsjælland
  • Holbæk Erhvervsforum
  • Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB)
  • Holbæk Kommune (tilforordnet)

Brugerrådet kan kontaktes på e-mail: knud@lis-knud.dk.

Ansøgning 

Skema - ansøgning om friplads 

På skemaet kan du se, hvor du skal sende ansøgningen hen.

Når følgende er opfyldt, kan du få friplads:

  • Brugerrådet har anbefalet fartøjet til friplads
  • Der er en ledig havneplads
  • Der er underskrevet en bindende kontrakt med Holbæk Kommune om overholdelse af regler for friplads (pdf).

Oplev Holbæk Havn 

Kom tættere på oplevelser og muligheder i og omkring Holbæk Gl. Havn på hjemmesiden oplevholbækhavn.dk

Gå til oplevholbækhavn.dk  

 

Holbæk Ny Havn

I Holbæk Ny Havn er der plads til de større fartøjer, og her er du er tæt på både byen, Holbæk Gl. Havn og havnens forskellige aktiviteter.

Lystsejlere over 15 meter i total længde og andre større fartøjer samt turbåde, charterskibe og skoleskibe mm. skal anløbe Holbæk Ny Havn på kajstrækningen, der stadig benyttes som trafikhavn.

Holbæk Ny Havn er forsynet med tømmestation til modtagelse af spildevand fra både mindre og større fartøjer. El- og vandstandere finder du ved kajen.

I havnebassinet er der desuden en flydebro til mindre både. Det er også her, man lægger til med fjordbådene, der kan lejes.

Frihavnsordning: Ja

Oversigtskort over Holbæk Gl. Havn og Ny Havn

Ved Holbæk Ny Havn finder du forskellige aktiviteter, blandt andet boldområde, biograf, natklub og bystranden der har blåt flag. 

 

Godt 500 meter fra Holbæk Ny Havn ligger Holbæk Gl. Havn og cirka fire kilometer mod øst finder du Holbæk Marina 

Læs om Gl. Havn  

Lystbådehavne og sejlklubber

Fjorden med dens sejlklubber giver rige muligheder for mange former for aktiviteter på vandet.

Holbæk Gl. Havn

Frihavnsordning: Ja
Se mere om Holbæk Gl. Havn 

Holbæk Ny Havn

Frihavnsordning: Ja
Se mere om Holbæk Ny Havn

Holbæk Marina

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Holbæk Marina hjemmeside

Holbæk Sejlklub

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Se Holbæk Sejlklubs hjemmeside

Holbæk Tursejlerklub

Strandmøllevej 249
4300 Holbæk
Se Holbæk Tursejlerklubs hjemmeside

Holbæk Bådelaug

Finsings Plads 2
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Holbæk Bådelaug hjemmeside

Hørby Bådelaug i Hørby Havn

Hørby Havn
4300 Holbæk
Frihavnsordning: Ja
Se Hørby bådelaug hjemmeside 

Orø Bådelaug

Havnevej 1A
4300 Holbæk
Se Orø Bådelaug hjemmeside

Orø Havn

Drives af Orø Bådelaug
Frihavnsordning: Nej
Se OrøKontor hjemmeside - Orø Havn

 

Frihavne

Holbæk Havn har, som flere af Isefjordens havne, en frihavnsordning. Har du hjemhavn med frihavnsordning, har du således betalt havneafgift for de første tre overnatninger.

Frihavnsordningen betyder, at bådejere, der kommer fra frihavne, kan låne hinandens havneplads uden at betale gæsteleje i op til tre overnatninger.

Der skal dog løses en miljøbillet i automaten i Gl. Havn, så havnen kan få dækket udgifterne til vand, strøm og affald.

Frihavnsmærket

Frihavnsmærket skal placeres på et for havnemyndigheden synligt sted.

Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavnen skal på forlangende forevises den stedlige havnemyndighed.

Oversigt over frihavne

Ordningen dækker pr. 11.01.2017 150 havne i Danmark, 24 havne i Sverige, 16 havne i Nordtyskland og 13 norske havne

Frihavne - Kort

Om frihavnsordningen

Sportsaktiviteter på og i vandet

Der er mange muligheder for både unge og ældre for sportsaktiviteter og socialt samvær både på og i vandet.

Dykning

Fiskeri

Roning

Sejlsport

Surfing

Søspejder

Det er også en mulighed for børn og unge at blive søspejder.

Regler for sejlads

I fjorden skal du være opmærksom på den lokale politivedtægt vedrørende sejlads med motorbåde og brætsejlads .

Som fritidssejler i danske farvande må enhver sejle med et fritidsfartøj med en skroglængde under 15 meter, uden at skulle have tilladelse til det fra nogen myndighed - og uden at skulle aflægge nogen form for prøve. Undtaget herfra er dog planende motorbåde (speedbåde) her kræves speedbåds-kørekort.

Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside om: Regler og uddannelse til at sejle.

Reglement for sejlads med motorbåde og brætsejlads i fjorden

I fjorden skal du være opmærksom på den lokale politivedtægt "Reglement for sejlads med motorbåde og for brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds".
Midt- og Vestsjællands Politi har med hjemmel i ordensbekendtgørelsens § 14, stk. 2, fastsat regler for sejlads med motorbåde og brætsejlads ud for kysten i Midt- og Vestsjællands politikreds. Reglerne trådte i kraft den 1. marts. 2010.

Vandscootere

Det er tilladt at sejle med vandscootere i Holbæk Fjord og Isefjorden, hvis man sejler efter reglerne i bekendtgørelse om sejlads med vandscootere. Se nederst på siden under Love og reglementer.
Heri står der bl.a. at man skal holde sig mere end 300 m fra kysten. 300 m-zonen må kun krydses på vej til og fra landingsstedet, og farten inden for zonen må højst være 5 knob. Zonen skal krydses vinkelret på kysten, dog skal sejlløb omkring havne følges.
Derved er vandscootersejlads stadig ikke tilladt inden for det område, hvor badegæster normalt opholder sig.

Vandscootersejlads altid er forbudt i de internationale naturbeskyttelsesområder, samt vildreservater og fredninger på havet. Se kort fra Danmarks Miljøportal.

En bekendtgørelse fra Naturstyrelsen trådte i kraft i slutningen af januar 2012, og giver vandscootersejlere flere muligheder for at sejle, men samtidig sikrer, at kysterne er beskyttede.
Læs mere herom på FLID - Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.

Love og reglementerFeedback

Sidst opdateret

19.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Kontakt Holbæk Havn

Havnekontoret
Midtermolen 3
4300 Holbæk

Telefon: 72 36 52 24
E-mail: havnen@holb.dk

Kontortider  
mandag - torsdag  09.00 - 11.00
fredag   10.00 - 11.00
Telefontider  
mandag - torsdag  08.00 - 15.00
fredag   08.00 - 12.00

 

Byudvikling i havneområdet

Det tidligere byråd har sat gang i byudvikling af havneområdet, og i den forbindelse er der nedsat en havnegruppe.

Følg med i havnegruppens arbejde