Puljer og tilskud

Foreninger har mulighed for at søge puljer og tilskud. Det kan for eksempel være penge til sportsudstyr eller kulturelle begivenheder. Læs mere om mulighederne her.

Hvad er puljer og tilskud?

I kommunen har vi puljer og tilskud, som foreninger og ildsjæle kan søge. Det er penge, der kan bruges som hjælp til forskellige projekter. Vil I som forening søge en pulje eller tilskud, skal I sende en ansøgning.

Ansøgningsproces

Når I vil søge om penge, skal I sende en ansøgning til kommunen. Hvis du klikker på de forskellige puljer og tilskud her på siden, kan du læse mere om, hvordan I sender en ansøgning.

Ansøgninger sendes som udgangspunkt via Fritidsportalen. Afvigelser oplyses under de enkelte puljer og tilskud.

En ansøgning vil blive vurderet i forhold til retningslinjerne i Administrationsgrundlag for Kultur og Fritid, som du kan nærlæse under de enkelte puljer og tilskud.

Administrationsgrundlag

Foreninger der søger tilskud i Holbæk Kommune er omfattet af reglerne i administrationsgrundlaget, herunder eksempelvis erklæring om børneattest og indsendelse af regnskab i henhold til regnskabsprincipperne.

Administrationsgrundlag for Kultur og fritid

Der kan søges om støtte til aftenskolernes undervisningsudgifter til lærerløn og lokaler
 

Der ydes støtte til aftenskoler, der er oprettet efter folkeoplysningslovens bestemmelser, der opfylder følgende vilkår:

 • At aftenskolernes tilbud er åben for alle – dog kan der under særlige forhold godkendes en bestemt afgrænset deltagerkreds.
 • At der i forbindelse med undervisning og aktivitet er tilknyttet en deltagerbetaling.
 • At undervisningen/aktiviteten opfylder folkeoplysningslovens bestemmelser.
 • At undervisningen som udgangspunkt skal foregå indenfor Holbæk Kommune, men at aftenskolerne i særlige tilfælde, f.eks. ved specielle undervisningslokaler, kan afholde undervisningen udenfor kommunegrænsen.

Ansøgningsfrist: 1. oktober for tilskud til efterfølgende kalenderår.

Ansøgning om undervisningstilskud skal ske i Fritidsportalen

Der kan søges om tilskud til projekter, der understøtter de naturlige møder og et aktivt liv på Holbæk Fjord og Havn, som et fleksibelt, maritimt byrum.
 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Idéer, der kan bidrage til at skabe liv, nye mødesteder og udvikle området i forhold til én eller flere retninger:

 • Maritime oplevelser
 • Havnen som kultur- og mødested
 • Bevægelse og fysiske udendørsaktiviteter
 • Friluftsliv

Der kan max. gives 50.000 kr. pr. aktivitet.

Beslutnings kompetence

Folkeoplysningsudvalget.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.

Søg aktivitetspulje til Fjord og Havn i Fritidsportalen

Der kan søges om tilskud til kulturelle arrangementer for, med og af børn i Holbæk Kommune.
 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om tilskud til alle ikke-kommercielle, kulturelle arrangementer, som er for, med og af børn. Konkret vil arrangementer som understøtter mødet mellem børn, unge og idrætsudfoldelse blive prioriteret.

Beslutnings kompetence

Tilskud under 40.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Tilskud over 40.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg Børnekultur i Fritidsportalen

Der kan søges om tilskud til afholdelse af kulturelle eller sportslige events i Holbæk Kommune.
 

Budgettet for 2024 er disponeret og det er derfor ikke muligt at søge tilskud fra puljen resten af året. 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger og frivillige foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Der kan søge som tilskud til afholdelse af større kulturelle eller sportslige events, som Holbæk Kommune må støtte i medfør af kommunalfuldmagtsreglerne.

Beslutnings kompetence

Tilskud under 20.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet. Tilskud over 20.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Tilskud gives som udgangspunkt som en underskudsgaranti. En del af tilskuddet kan dog, hvis ansøger ikke selv kan afholde udgiften, efter aftale med Kultur- og Fritidssekretariatet udbetales forud for arrangementet. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg Eventpuljen i Fritidsportalen

Der kan søges om tilskud til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte inden for temaerne aktivt medborgerskab og demokratiforståelse, sundhedsfremmende indsatser, nytænkning af foreningsorganisering og innovation samt initiativer i forhold til FN's Verdensmål i foreningslivet.
 

Ansøgning om tilskud fra Folkeoplysningsudvalgets udviklingspulje foretages i Fritidsportalen. Det kræver, at ansøger er oprettet som forening eller privatperson i portalen.

Frist for ansøgning: kan søges hele året rundt.

Søg om tilskud i Fritidsportalen

Holbæk Kommune har afsat en pulje til at understøtte børn og unge under 18 år i deres deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter.
 

Hvem kan søge?

Kontaktpersoner i skoledistrikterne og Holbæk Kommunes 10. klasses center kan indstille børn og unge til en friplads. Forældre kan ikke selv indstille deres børn til støtte via fripladsordningen.

Tildelingskriterier:

 • Barnet/den unge må ikke modtages støtte fra anden side, fx via serviceloven eller fra foreninger
 • Barnet / den unge må som udgangspunkt ikke have været med i en forening inden for det seneste år
 • Udtalelser fra fagpersonale
 • Henvendelse fra en forening

Der kan som udgangspunkt maksimum bevilges 3.000 kr. årligt til hvert barn. Der kan maksimum bevilges tilskud i tre år, men tilskud skal fornyes efter hvert år. Der kan i visse tilfælde gives dispensation ud over tre år.

Beslutnings kompetence

Et administrativt udvalg bestående af kontaktpersoner fra skole- distrikter og 10. klasses centret samt Kultur- og Fritidssekretariatet.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning til fripladstilskud skal via distriktskontaktpersonerne, som kan kontaktes af eksempelvis en SSP-medarbejder, foreningskonsulenten eller en lokal klubtræner. Foreninger gøres særskilt opmærksom på fripladsordningen og ansøgningsprocessen hvert år.

Udbetaling af tilskud

Det er kontaktpersonerne på skolerne, der udbetaler den løbende tildeling fra puljen. Du finder kontaktpersonerne her.

kontaktpersoner-friplads-14092023

Spørgsmål til fripladsordningen kan rettes til Kultur- og Fritidssekretariatet.

Fripladsordningens formål er at hjælpe borgere fra 18-30 år i Holbæk Kommune i gang med at deltage i fritidsaktiviteter. Indsatsen er målrettet borgere, som ville have gavn af at deltage i en fritidsaktivitet, men af forskellige årsager har brug for hjælp til at komme i gang. Målgruppen er borgere med et begrænset netværk, herunder f.eks. (men ikke kun) borgere, der står uden for arbejdsmarkedet.
 

Hvem kan søge
Den enkelte borger kan selv ansøge om kontingentstøtte, ligesom fagprofessionelle, der kender til borgerens livsvilkår, kan opfordre og understøtte borgeren i processen med ansøgningen. Foreninger kan også hjælpe i ansøgningsprocessen.

Tildelingskriterier
Der lægges vægt på om en friplads vil fremme borgerens mentale og fysiske sundhed, herunder ved f.eks. at:

 • Understøtte nye positive fællesskaber
 • Understøtte borgeren i at få øje på egne styrker og udvikle nye personlige kompetencer
 • Modvirke ensomhed og social eksklusion
 • Give borgeren et mentalt pusterum fra en svær situation
 • Understøtte borgeren i at blive jobparat

Der lægges desuden vægt på, at borgeren ikke er eller har været tilknyttet en folkeoplysende forening inden for de sidste 2 år. Listen er ikke udtømmende.

Der kan ikke bevilges friplads, hvis:

 • Borgeren får eller har krav på at få dækket udgiften i henhold til særlovgivning, f.eks. lov om social service.
 • Borgeren får dækket udgiften via donationer fra andre puljer m.v.

Hvad kan der søges om?
Der kan søges om dækning af den relevante foreningens udgifter til kontingent og nødvendigt udstyr.

Bevillingsperioden er maksimalt 3 år. Der skal genansøges hvert år. Der kan maksimalt bevilges 3.000 kr. årligt pr. borger. Kultur- og Fritidssekretariatet kan, hvis der foreligger særlige omstændigheder, dispensere fra bevillingsperioden og beløbsgrænsen.

Beslutningskompetence
Kultur- og Fritidssekretariatet.

Ansøgningsprocedure
Der kan løbende ansøges om friplads.

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til e-mailen fripladsordning@holb.dk 

Ansøgningsskema

Udbetaling af tilskud
Udbetaling af tilskud sker ved at foreningen/fritidstilbuddet sender en opkrævning til Kultur- og Fritidssekretariatet.

Formålet med puljen er at understøtte sociale indsatser i foreninger under kultur- og fritidsområdet. Indsatserne skal være målrettet sårbare børn og unge samt børn og unge med handicap. Indsatsen skal understøtte trivsel og mulighed for at deltage i kultur- og idrætsaktiviteter.
 

Hvem kan søge

 • Folkeoplysende foreninger hjemmehørende I Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges om?

Der kan søges om dækning af den relevante foreningens udgifter til:

 • Opstart af tilpassede fritidsaktiviteter for målgruppen
 • Udstyr, som er nødvendigt for aktiviteten
 • Relevante kurser og uddannelser for foreningens trænere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer
 • Tilskud til events, stævner og arrangementer for målgruppen

Tildelingskriterier

Der lægges vægt på:

 • At indsatsen vil fremme målgruppens generelle trivsel og mulighed for i højere grad at kunne deltage i kultur- og fritidslivet i Holbæk Kommune
 • At udstyret er nødvendigt for aktiviteten

Der kan ikke bevilges puljemidler, hvis:

 • målgruppen får eller har krav på at få dækket udgiften i henhold til særlovgivning, f.eks. lov om social service.
 • målgruppen får dækket udgiften via donationer fra andre puljer m.v.

Beslutningskompetence

 • Tilskud over 40.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid. Tilskud under 40.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om puljemidler. Dette skal ske via Fritidsportalen. Ansøgningen skal redegøre for indsatsen indhold og afvikling, herunder:

 • Beskrivelse af målgruppe
 • Forventede varighed (tidsbegrænset eller løbende)
 • Hvilke udgifter, der søges om puljemidler til dækning af, samt dokumentation for udgifterne
 • Et samlet budget for indsatsen
 • Forventede effekter
 • Forankring i foreningen, herunder angivelse af en kontaktperson

Udbetaling af tilskud

 • Udbetaling aftales i forbindelse med bevilling fra puljen.

Evaluering af indsatserne

 • Foreningen skal ved afslutning af indsatsen udarbejde og indsende en evaluering af indsatsens effekter samt et projektregnskab til Kultur- og Fritidssekretariatet. Fristen for fremsendelse af evalueringen og projektregnskab er tre måneder efter indsatsen er afsluttet.
 • Løbende indsatser evalueres efter seks måneder. Fristen for indsendelse af evalueringen til Kultur- og Fritidssekretariatet er i disse tilfælde tre måneder efter evalueringsperioden.
 • Evalueringen sendes via e-mail til: kulturogfritid@holb.dk
Der kan søges om tilskud til frivillige eller sundhedsfremmende aktiviteter.
 

Budgettet for 2024 er disponeret og det er derfor ikke muligt at søge tilskud fra puljen resten af året. 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemhørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Ikke-kommercielle projekter, som understøtter frivilligt arbejde og/eller sundhedsfremmende aktivitet eller initiativer. Det vægtes positivt, hvis der i ansøgningen er redegjort for den sundhedsmæssige effekt af projektet.

Beslutnings kompetence

Tilskud over 40.000 kr. afgøres i Udvalget for Kultur og Fritid. Tilskud under 40.000 kr. afgøres af Kultur- og Fritidssekretariatet.

Ansøgningsprocedure

Der kan løbende ansøges om tilskud. Ansøgninger sendes via Fritidsportalen.

Udbetaling af tilskud

Udbetaling af tilskud sker efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg frivilligheds- og Sundhedspuljen i Fritidsportalen

Der kan søges om støtte af konkrete aktiviteter, projekter og samarbejder til gavn for fællesskabet. (Tidligere under navnet Frivillighedspuljen i Fællesskab)
 

Ansøgning om tilskud foretages i dialog med din lokale fællesskaber. Selve ansøgningen oprettes i Fritidsportalen. Det kræver, at ansøger er oprettet som forening eller privatperson i portalen.

Frist for ansøgning: kan søges hele året rundt.

Søg om tilskud i Fritidsportalen

Der kan søges om tilskud til ikke-kommercielle kulturelle arrangementer, der afholdes i Holbæk Kommune og giver borgerne en kulturel oplevelse.
 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger, frivillige foreninger, selvorganiserede grupper og frivillige ildsjæle hjemmehørende i Holbæk Kommune.

Hvad kan der søges til?

Mindre ikke-kommercielle, kulturelle arrangementer i Holbæk Kommune, som kommunen må støtte.

Bemærk:

Der gives som udgangspunkt ikke tilskud til forplejning, transport, løn, annoncering samt jubilæer og receptioner Der gives heller ikke tilskud til ansøgere, der har indgået samarbejdsaftaler mv. med Holbæk Kommune om samme arrangement.

Beslutnings kompetence

Ansøgninger bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg, som træffer beslutning om fordeling af puljen. Udvalget for Kultur og Fritid bliver efterfølgende orienteret om fordelingen.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger sendes via Fritidsportalen. Ansøgningen skal indeholde:

En beskrivelse af arrangementet og ansøgers tilknytning til kulturlivet

Et budget samt oplysning om ekstern finansiering. Der lægges endvidere vægt på, om der opkræves en passende entré for arrangementet

Der er frist for ansøgning:

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. oktober 

Udbetaling af tilskud 

Tilskud gives som udgangspunkt som en underskudsgaranti. En del af tilskuddet kan, dog hvis ansøger ikke selv kan afholde udgiften, efter aftale med Kultur- og Fritidssekretariatet udbetales forud for arrangementet. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest 3 måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.  

Søg Kulturelle arrangementer i Fritidsportalen

Der kan søges om lokaletilskud for børne- og ungdomsmedlemmer i foreninger, der er godkendt efter folkeoplysningsloven
 

Holbæk Kommune yder lokaletilskud til børn og unge i frivillige idræts- og fritidsforeninger, samt til voksenundervisning.

Der ydes tilskud til driften af foreningernes egne eller lejede lokaler, herunder lejrpladser – der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal.

Kommunen kan undlade at yde tilskud til:

 • Nye ansøgninger om tilskud, såfremt der kan anvises et egnet kommunalt lokale.
 • Egen hal, som foreningen ikke tidligere har modtaget lokaletilskud til.
 • Nye lejemål i haller eller ændring af lejemål, hvis lejemålet i forhold til udgifterne ved et eksisterende lejemål indebærer merudgifter for kommunen væsentlige udvidelser af aktivitetsgrundlaget i haller, som indebærer merudgifter for kommunen.
 • Nye egne lokaler og lejrpladser eller til nye lejemål vedrørende lokaler og lejrpladser, hvis de nye lokaler eller nye lejemål medfører væsentlige merudgifter for kommunen.

Til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde kan der ydes følgende tilskud:

65% af driftsudgifterne til lokaler, herunder lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Foreningerne skal årligt kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. Der er udarbejdet en vejledning om hvilke lokaleudgifter der er tilskudsberettigede.

Vejen til lokaletilskud

Hvad kan der søges lokaletilskud til?

Der ydes ikke tilskud for medlemmer over 25 år.

Som udgangspunkt udregnes tilskuddet ud fra de faktiske udgifter, dog kan tilskuddet maksimalt beregnes ud fra en øvre grænse der beregnes ud fra antal aktivitetstimer gange KL's vejledende takst pr. aktivitetstime.

I 2023 er taksten for almindelige lokaler inkl. ridehaller 147,19 kr. pr. time.

I 2022 er taksten for almindelige lokaler inkl. ridehaller 152,93 kr. pr. time.

Ansøgning om lokaletilskud skal ske i Fritidsportalen

 

Der ydes medlemstilskud til godkendte folkeoplysende foreninger jfr. folkeoplysningslovens § 15.

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune, som har medlemmer under 25 år, hvor medlemmerne betaler individuelt kontingent for deltagelse i en selvstændig aktivitet/idrætsgren.

Der ydes et årligt tilskud pr. medlem under 25 år.

Rammer for fastsættelse af medlemstilskud:

 • Foreningen skal opgøre sit medlemstal pr. 31. december.
 • Medlemmer med bopæl udenfor kommunen kan også indgå i det samlede

Medlemstal

 • Foreningens medlemstal skal være indberettet i Fritidsportalen senest 31. januar
 • Medlemstallet skal være inddelt i de kategorier, der er angivet i Fritidsportalen
 • Kultur- og Fritidssekretariatet kan udføre kontroller for at efterprøve, at de indberettede medlemstal er korrekte
 • I foreningens regnskab skal kontingenter fra medlemmer under 25 år og kontingenter fra medlemmer over 24 år opgøres særskilt
 • Handicapforeninger er berettiget til medlemstilskud for samtlige medlemmer, uanset alder
 • Medlemstilskuddet kan ikke overstige den samlede kontingentindbetaling fra de tilskudsberettigede medlemmer

Foreningen skal uploade sin ansøgning om medlemstilskud og sit regnskab med underskrifter i Fritidsportalen. Ansøgningsfristen er 1. april. Hvis det ikke er muligt at uploade regnskabet samtidig med ansøgningen, skal foreningen senest uploade regnskabet fire uger efter generalforsamlingens godkendelse.

Medlemstilskud udbetales primo maj måned. Hvis ansøgningen ikke er modtaget inden for ansøgningsfristen, kan foreningen ikke forvente at modtage medlemstilskud i det indeværende år.

Flerstrengede foreninger, dvs. typisk foreninger der tilbyder flere sportsgrene (fodbold, håndbold m.v.), skal via Fritidsportalen oplyse, hvor mange medlemmer, der er tilknyttet de forskellige sportsgrene. Oplysningerne anvendes til statistiske formål.

Der er åben for ansøgning om medlemstilskud 2024 i Fritidsportalen i perioden den 1. april til den  31. maj 2024
Der kan søges om tilskud til frivilligt arbejde for socialt udsatte i alle aldersgrupper i Holbæk Kommune via §18-puljen
 

Ifølge Lov om Social Service § 18 skal kommunen samarbejde med de frivillige, der arbejder med socialt udsatte medborgere i kommunen. Samarbejdet skal både understøtte hjælp til medborgere i en socialt udsat position og til aktiviteter af forebyggende karakter.

Derfor afsætter Kommunalbestyrelsen hvert år midler til en pulje, som uddeles to gange om året.

Med puljen ønsker Holbæk Kommune at skabe gode rammer og vilkår for det frivillige arbejde for socialt udsatte og samtidig sikre et godt samspil mellem de frivillige aktiviteter og de kommunale tilbud.

Administrationsgrundlaget beskriver proceduren for ansøgning og de overordnede kriterier, der lægges vægt på i tildelingen.

Kriterier

Puljen kan søges af foreninger, organisationer og borgere, der arbejder på at fremme livskvaliteten og sundheden for socialt udsatte medborgere i alle aldersgrupper.

Puljen støtter aktiviteter med fokus på hjælp og på forebyggelse, samt såvel længerevarende som enkeltstående aktiviteter. Det er muligt at søge om flerårige bevillinger.

Ved støtte fra puljen er det en forudsætning, at:

 • målgruppen er bosiddende i Holbæk Kommune
 • aktiviteten er målrettet socialt udsatte medborgere i bred forstand
 • aktiviteten i overvejende grad udføres af frivillige
   

Når puljen fordeles, vil der blive prioriteret ansøgninger:

 • hvor aktiviteten foregår i samarbejde mellem flere foreninger, lokalfora eller kommunale institutioner
 • hvor aktiviteten fremmer positive sociale relationer
 • hvor aktiviteten fremmer sund kost, bevægelse eller andre sundhedsfremmende og forebyggende tiltag
 • der har fokus på udvikling - af både nye og eksisterende aktiviteter

Der ydes ikke støtte til:

 • aktiviteter for enkeltpersoner
 • husleje
 • aflønning af faste medarbejdere
 • erhvervsdrivende eller kommercielle aktiviteter
 • aktiviteter med stødende, racistisk, uetisk eller ulovligt indhold

Der kan i prioriteringen også blive lagt vægt på, om foreningen har egen formue, som vil kunne anvendes til det søgte formål.

Nedenfor kan du læse administrationsgrundlaget for §18-Puljen:

Administrationsgrundlaget for §18-Puljen

Ansøgningsfrister

Fristerne for ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18-puljen er:

 • 1. maj (ansøgninger for indeværende år)
 • 1. november (ansøgninger for kommende år)

 Ansøgning

Ansøgning til § 18-puljen sendes elektronisk (som sikker post) via nedenstående link.

Vær opmærksom på, at der fra foreninger og organisationer skal vedhæftes følgende dokumenter:

 • Budget for aktiviteten - Budgettet skal indeholde både udgifter og indtægter samt deltagerbetaling til de aktiviteter, som der søges til
 • Seneste godkendte årsregnskab
 • Gældende vedtægter

Ansøgningsskema til § 18-puljen

Hvis du har spørgsmål til puljen eller ansøgningsskemaet, så sende en mail til Paragraf18-puljen@holb.dk

Sammensætning og beslutningskompetence

Alle ansøgninger behandles af §18 Forum, der indstiller til fordeling af puljen. Indstillingen behandles derefter af den administrative §18 gruppe, der træffer den endelige afgørelse.

§18 Forum er sammensat af følgende:

 • En repræsentant fra Folkeoplysningsudvalget
 • En repræsentant fra Handicaprådet
 • En repræsentant fra Integrationsrådet
 • En repræsentant fra Udsatterådet
 • En repræsentant fra Ungdomsrådet
 • En repræsentant fra Seniorrådet
 • Tre administrative medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune

Den administrative §18 gruppe består af tre administrative  medarbejdere udpeget af Holbæk Kommune.

Oversigt over tidligere bevillinger  

Du kan i nedenstående lister se, hvilke frivillige sociale organisationer og foreninger som har modtaget § 18 puljemidler

Socialområdet 2022

Ældreområdet 2022

Socialområdet 2023

Ældreområdet 2023

Socialområdet 2024

Ældreområdet 2024

Der kan søges om tilskud til deltagelse i uddannelse for ledere, instruktører og bestyrelsesmedlemmer i foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.
 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune kan søge om tilskud til uddannelse af ledere samt instruktører/trænere.

Hvad kan der søges til?

Foreninger kan søge om tilskud til kursusafgifter/deltagergebyrer til kurser afholdt i Danmark. Der ydes ikke tilskud til forplejning eller transportudgifter i forbindelse med kurset. Puljens budget fordeles ligeligt mellem ansøgningsrunderne.

Tilskudsstørrelse

Der kan maksimalt medregnes 4.000 kr. pr. deltager pr. kursus. Den endelige størrelse af tilskuddet afhænger dog af det samlede antal ansøgninger i ansøgningsrunden. Såfremt, der er flere ansøgninger end der er midler i puljen, vil tilskuddet blive nedsat forholdsmæssigt, så alle ansøgere modtager den samme tilskudsprocent. En forening kan maksimalt modtage 30.000 kr. årligt.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsfristerne for ansøgning om tilskud til kurser er:

Kurser afholdt i 1. halvår (1. januar til 30. juni) kan søges via Fritidsportalen senest 1. august.

Kurser afholdt i 2. halvår (1. juli til 31. december) kan søges via Fritidsportalen senest 1. februar. 

Beslutnings kompetence

Kultur- og Fritidssekretariatet

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales efter indsendelse af dokumentation i form af opkrævning samt dokumentation for betaling. Indsendelse af dokumentation skal ske via Fritidsportalen.

Søg uddannelse af ledere og instruktører i Fritidsportalen

Der kan søges om tilskud til udstyr og rekvisitter i folkeoplysende foreninger, der er godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven.
 

Hvem kan søge?      

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune kan søge om et tilskud til indkøb af udstyr. Det er typisk en forudsætning for at opnå tilskud, at andre foreninger kan benytte det indkøbte udstyr.

Tilskud ydes ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

 • Primært til udstyr og rekvisitter, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
 • Opstart af nye foreninger samt opstart af nye aktiviteter i eksisterende foreninger
 • Samme forening kan ikke forvente at modtage tilskud flere år i træk

I forbindelse med vurderingen af ansøgninger, bliver der også lagt vægt på om foreningen benytter kommunale lokaler og foreningens egen formue. Kultur- og Fritidssekretariatet skal derfor også skal have tilsendt foreningens seneste afsluttede regnskab.

Bemærk:

 • Der ydes ikke tilskud til anlægsudgifter (nagelfast udstyr)
 • Tilskud til udendørs mål og net sker via Udstyrspuljen – mål og net

Beslutnings kompetence 

Ansøgninger bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg, som træffer beslutning og fordeler puljen. Udvalget for Kultur og Fritid bliver efterfølgende orienteret om fordelingen.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til puljen sendes via Fritidsportalen. Der er frist for ansøgning tre gange årligt:

 • 1. februar
 • 1. maj
 • 1. oktober

Udbetaling af tilskud 

Tilskuddet bliver udbetalt efter indsendelse af dokumentation for udgiften via Fritidsportalen. Nye foreninger kan få tilskuddet udbetalt som a conto efter anmodning mod efterfølgende indsendelse af dokumentation. Et evt. overskydende beløb skal tilbagebetales.

Søg udstyrspuljen i Fritidsportalen

Holbæk Kommune har afsat et særligt beløb til udendørs mål og net. Puljen dækker både sommer og vinteraktiviteter, dvs. aktiviteter på både græsbaner, grusbaner og kunstgræsbaner.
 

Hvem kan søge?

Folkeoplysende foreninger hjemhørende i Holbæk Kommune, som anvender udendørs mål og net.

Fordelingskriterier er (ikke prioriteret):

 • Antal mål og net samt deres stand, set i forhold til antallet af medlemmer i foreningen
 • Primært mål og net, der tilgodeser aktiviteter for børn og unge under 25 år
 • Er det ansøgte erstatning for gamle mål mv. eller er det en ny form for boldspil i foreningen

Bemærk: Der gives ikke tilskud på efterbevilling.

Beslutnings kompetence

Ansøgninger bliver behandlet i et administrativt nedsat udvalg, som træffer beslutning om fordeling af puljen. Udvalget for Kultur og Fritid bliver efterfølgende orienteret om fordelingen.

Ansøgningsprocedure

Ansøgninger til puljen sendes via Fritidsportalen. Der er frist for ansøgninger
1. februar.

Udbetaling af tilskud

Holbæk Kommune indkøber mål og net, som derfor er Holbæk Kommunes ejendom. Holbæk kommune har derfor ret til – hvis det senere bliver nødvendigt – at flytte målene mv. til andre steder i kommunen. 

Søg om mål og net i Fritidsportalen

Udviklingspuljen støtter folkeoplysende foreningers udviklingsarbejde for børn og unge. Puljens overordnede formål er at støtte initiativer som har til formål at styrke børn og unges trivsel, samt skabe meningsfulde fællesskaber for børn og unge.
 

Hvem kan søge?

Udviklingspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger hjemmehørende i Holbæk Kommune. Folkeoplysningsudvalget kan også selv tage initiativ til at igangsætte udviklingsarbejde og nye initiativer.

Hvad kan der søges til?

Udviklingspuljen kan søges til rekrutteringsaktiviteter, events, udstyr, PR- og informationsmateriale, tilskud til løn og honorarer samt administrative udgifter. Puljen støtter ikke anlægsbyggeri – herunder renoveringsudgifter

Beslutnings kompetence

Folkeoplysningsudvalget beslutter udmøntningen af puljen. Én gang årligt sender Folkeoplysningsudvalget en orientering om udmøntning af puljen til Udvalget for Kultur og Fritid.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning til puljen sendes via Fritidsportalen. Ansøgninger kan sendes løbende og behandles inden for 1-3 måneder.

Ansøgere, der ønsker at søge støtte til et initiativ i Udviklingspuljen, skal udfylde et ansøgningsskema, som indeholder:

 • Formålet med projektet
 • Projektets forventede resultater
 • Projektets indhold og aktiviteter
 • Forankringsplan: Hvordan videreføres projektets aktiviteter efter projektperioden?
 • Evalueringsplan: Hvordan måles projektets resultater og hvordan videreformidles det efterfølgende?
 • Budget med specificering af egen- og medfinansiering
 • Beskrivelse af foreningen/ansøger
 • Beskrivelse af eventuelle samarbejdspartnere

Udbetaling af tilskud

Tilskud udbetales aconto efter anmodning via Fritidsportalen. Arrangøren skal indsende et regnskab for projektet senest tre måneder, efter projektet er afsluttet. Regnskabet skal indsendes via Fritidsportalen.

Søg udviklingspuljen i Fritidsportalen

Senest opdateret 07-11-2023