Udhuse med mere

Opførelse af og tilbygninger til garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Det er komplekst at søge byggetilladelse. Giv dig god tid og gå punkterne igennem, så du kan indsende de nødvendige oplysninger.

Du kan vælge at følge vejledningerne her på hjemmesiden, eller du kan klikke på billedet nedenfor for at åbne en quick-guide til ansøgningsprocessen. Du kan med fordel printe quick-guiden og have den ved hånden, mens du udfylder din ansøgning i Byg og Miljø. Obs: Ny version tilgængelig pr. januar 2024.

Søg byggetilladelse til udhuse og lignende - PDF

Du støder på diverse fagudtryk og -begreber, når du skal ansøge om byggetilladelse. Vores liste indeholder ordforklaringer og links til relevant hjælp. Listen åbner på en ny side, så du kan vende tilbage til den ved behov.

Ordforklaring

Sekundær bebyggelse er garager og carporte, udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende.

Du skal altid søge om byggetilladelse til sekundær bebyggelse, hvis du kan sige ja til en af følgende:

 • Der bliver i alt mere end 50 m2 sekundær bebyggelse på min grund.
 • Byggeriet overholder IKKE byggeretten i Bygningsreglementets kap. 8.
 • Byggeriet brandsikres IKKE jævnfør de præ-accepterede løsninger

OBS! Du skal ikke tælle arealet af garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser og lignende med i de 50 m2, hvis de er under samme tagkonstruktion som beboelsen.

Bygningsreglementet

Bevaringsværdige bygninger

Hvis din bygning er bevaringsværdig eller fredet, skal du altid kontakte kommunen, inden du nedriver eller renoverer. Du kan undersøge hos Slots- og Kulturstyrelsen, om der er fredede eller bevaringsværdige bygninger på din ejendom.

Midlertidige bygninger

Midlertidige bygninger, som skal bestå i mere end 6 uger, kræver også byggetilladelse. Reglerne på dette område er komplicerede, så kontakt kommunen for en afklaring, inden du søger.

Nedrivningstilladelse

Garager og carporte, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, samt udhuse, hønsehuse, drivhuse, overdækkede terrasser og lignende, kan nedrives uden tilladelse, når den enkelte bygning har et areal på højst 50 m² og ikke er fredet eller bevaringsværdig. Alle andre nedrivninger kræver tilladelse.

Nedrivningstilladelser søges også gennem Byg og Miljø.

Søg fredede og bevaringsværdige bygninger

Byg og Miljø

 

Du kan sende mail til byggesag@holb.dk eller ringe til byggevagten

Kontakt byggesagsafdelingen

 1. Du undersøger regler, laver tegninger og beskrivelser og lægger det klar i Byg og Miljø
 2. Du indsender din ansøgning via Byg og Miljø. Sørg for, at alle tegninger og afkrydsninger er med. Ellers kan du risikere, at din ansøgning bliver afvist, og at du skal søge på ny.
 3. Kommunen behandler ansøgningen. Du bliver kontaktet, hvis der mangler oplysninger eller projektet skal tilpasses
 4. Du modtager byggetilladelsen via Byg og Miljø
 5. Du indsender dato for byggestart via Byg og Miljø
 6. Byggearbejdet udføres
 7. Du melder byggeriet færdigt via Byg og Miljø samt indsender dokumentation og erklæringer
 8. Du modtager en opdateret BBR-meddelelse

Ansøgningsprocessen er tidskrævende - også selv om dit byggeprojekt er simpelt. Du vil blive bedt om at redegøre for forhold, som kræver specialviden. 

Når du opretter ansøgningen i Byg og Miljø på en bestemt adresse, vil Byg og Miljø oplyse dig om, hvorvidt der er særlige forhold på din ejendom. Dette kan f.eks. være bygge- og naturbeskyttelseslinjer, jordforurening og lokalplaner. Men Byg og Miljø oplyser ikke om alt. Du skal derfor selv undersøge om der er eksempelvis fredninger, servitutter samt om dit byggeri kræver landzonetilladelse, hvis du bygger i landzone.

Her er en liste over de typiske ting, som du skal have styr på, inden du sender ansøgningen om dit byggeprojekt.

Det kan være en fordel at bruge en rådgiver til at hjælpe dig med det.

 • Tegninger
 • Landzonetilladelse
 • Fredninger (Fredningsnævnet)
 • Strandbeskyttelseslinje (Kystdirektoratet)
 • Fuldmagt
 • Byggeret/ansøgning om helhedsvurdering
 • Lokalplaner/Servitutter/deklarationer
 • Tilladelse til midlertidige bygninger
 • Overkørselstilladelse (Vejmyndighed)
 • Bygge- og beskyttelseslinjer
 • Evt. dispensationsansøgning til Bygningsreglement eller lokalplan
 • Håndtering af regn- og spildevand
 • Indplacering i brandklasse (inkl. risikoklasse, anvendelseskategori og stillingtagen til præ-accepterede løsninger)

Ordforklaring

Når det gælder sekundær bebyggelse, er sagsbehandlingen gratis, hvis du venter med at udføre arbejdet, til du har fået byggetilladelse

Men kommunen tager betaling for behandling af sager om ulovligt opført, sekundært byggeri. Dette gælder også, hvis du bliver påbudt at nedrive.

Sagsbehandlingstid og gebyr for byggesager

Kommunen sørger for opdatering af BBR i forbindelse med sagsbehandlingen.

Kan dit byggeri opføres eller nedrives uden bygge-/nedrivningstilladelse, skal du selv at opdatere BBR, når arbejdet er udført.

Info om muligheder i BBR

Når din sag er afsluttet, vil relevante tegninger og dokumenter blive arkiveret i kommunens byggesagsarkiv og du vil automatisk modtage en ny BBR-meddelelse.

Kontakt kommunens byggesagsarkiv

Information om indholdet af ansøgningen

Lokalplaner

En lokalplan indeholder særlige regler for byggeri m.m. i et afgrænset område i en kommune.

Hvis der er angivet forskellige regler om den samme ting i lokalplanen og i bygningsreglementet, f.eks. afstand til skel, er det lokalplanens regler, der gælder.

En lokalplan er bindende for alle grundejere, lejere og brugere i området.

Lokal- og kommuneplaner

Beregningsregler

Er der en gældende lokalplan, der har bestemmelser om f.eks. bebyggelsesprocenten, skal udregningen udføres efter beregningsreglerne i det bygningsreglement, der gjaldt, da lokalplanen blev vedtaget.

Se Bygningsreglement 2018 - Det, der gælder nu

Se Bygningsreglementet 2015 - Indtil 30.06.2018 

Se Bygningsreglementet 2010 - Indtil 31.12.2015

Se Bygningsreglementet 2008 - Indtil 29.12.2010

Se Bygningsreglementet 1998 - Indtil 01.02.2008

Se tidligere bygningsreglementer - I perioden 1961-1995

Dispensation fra en lokalplans bestemmelser

Hvis du ikke kan overholde lokalplanens regler, kan du måske få dispensation. Kommunen skal modtage en saglig begrundelse for din ansøgning om dispensation.

Ansøgningen om dispensation skrives i bemærkninger under punktet 'Byggearbejde i forhold til lokalplan(er) og byplanvedtægt(er)' i byggeansøgningen.

Hvis du kun har brug for en dispensation fra en lokalplan, og ikke en byggetilladelse, kan denne indsendes pr. mail til byggesag@holb.dk, eller gennem Byg og Miljø med ansøgningstypen 'Planmæssig forespørgsel'.

Åbn Byg og Miljø

Du kan eventuelt begynde med at sende en forespørgsel til kommunen, så du kan få en retningsgivende vurdering af, om der er mulighed for at opnå dispensation.

Åbningstider i byggesagsafdelingen

Naboorientering

Når kommunen overvejer at give dispensation fra en lokalplans bestemmelser, kan der gennemføres naboorientering i lokalplansområdet, hvis kommunen skønner, at det er påkrævet.

I forbindelse med naboorienteringen får de orienterede minimum 14 dage til at indsende kommentarer.

Kommentarerne tages med i vurderingen af ansøgningen. Det er alene kommunen, der afgør, om der skal gives tilladelse.

Servitutter - også kaldet deklarationer eller byrder

Servitutter er tinglyste dokumenter, med bestemmelser, der begrænser råderetten på en ejendom.

Du kan finde servitutter for din ejendom på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Hvis du ønsker at afvige fra bestemmelserne i en servitut på din ejendom, skal du undersøge, om du kan få lov til det af de påtaleberettigede, dvs. dem, der kan kræve servitutten overholdt. Det vil fremgå af servitutten, hvem der er påtaleberettiget. I mange tilfælde er kommunen påtaleberettiget.

Det er dit ansvar som ansøger at gøre opmærksom på, hvis det ansøgte ikke overholder eventuelle servitutter/deklarationer på ejendommen.

Åbn Tinglysningsrettens hjemmeside

Byggeret

'Byggeretten' er bygningsreglementets regler om din ret til at bygge på din grund. Her findes bl.a. regler om, hvor på grunden, du må bygge, hvor højt, du må bygge, og hvor meget byggeri, der må være på grunden i alt. Du kan læse om, hvad bygningsreglementet giver byggeret til i bygningsreglementets kap. 8.

HUSK DOG, at lokalplansbestemmelser går forud for bygningsreglementet. Så hvis der er en gældende lokalplan for din ejendom, så tjek, om den siger noget andet om de emner, som er nævnt under byggeretten i Bygningsreglementet.

OBS! Læs Byggerettens paragraffer i bygningsreglementets kap. 8 og beregningsreglerne i kap. 23, inden du projekterer.

Se Bygningsreglementet, kap. 8

Se Bygningsreglementet, kap 23

Lokal- og kommuneplaner

Helhedsvurdering

Overholder dit byggeri ikke byggeretten, er der mulighed for, at du kan få lov til at opføre det alligevel. Byggeriets samlede omfang og påvirkning på omgivelserne kan helhedsvurderes.

Det er alene kommunen der afgør udfaldet af en helhedsvurdering.

Partshøring

Kommunen skal altid vurdere, om der er parter i sagen, som skal høres, inden der kan træffes afgørelse.

Er det tilfældet, bliver parten oplyst om det ansøgte og får mulighed for at komme med relevante, supplerende oplysninger og bemærkninger.

En partshøring varer minimum 14 dage og processen kan gentages.

Det er alene kommunen, der afvejer betydningen af de indkomne kommentarer og træffer afgørelsen på baggrund heraf.

Du skal finde ud af, hvilken brandklasse og konstruktionsklasse, dit byggeri skal indplaceres i.

Hvis dit byggeri skal indplaceres i brandklasse 2-4 og/eller konstruktionsklasse 2-4, skal der tilknyttes certificeret rådgivning til projektet, inden du søger byggetilladelse.

Brandklasse

Du skal altid indplacere en bygning i en brandklasse, hvis bygningen kræver byggetilladelse. 

Du skal oplyse byggeriets brandklasse.

Du skal også oplyse, om der anvendes præ-accepterede løsninger for brandsikring

Åbn BR18s bilag om præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse

Konstruktionsklasse

Indplacering i konstruktionsklasser skal ske jævnfør vejledning om indplacering i konstruktionsklasser i Bygningsreglementet

Åbn BR18s Vejledningen om konstruktionsklasser

En sekundær bygning på under 50 m², men som kræver byggetilladelse, skal som udgangspunkt  indplaceres i Konstruktionsklasse 1

Beredskabets muligheder

Du skal oplyse, om bygningerne på grunden er placeret, således at redningsberedskabet på traditionel vis kan foretage redning og bistå ved evakuering af mennesker og dyr dvs. er indsatstaktisk traditionelt.

Du skal oplyse, hvilke kapitler i bygningsreglementet, der indeholder regler, som dit byggeri skal overholde. Du skal sætte flueben ud for disse kapitler i din ansøgning i Byg og Miljø.

Hvis kommunen vurderer, at dit byggeri omhandler flere kapitler, end du har angivet, vil disse kræves afkrydset.

Skemaet nedenfor viser, hvilke kapitler, der typisk skal afkrydses ved sekundær bebyggelse af forskellig størrelse. Du skal vurdere, om kapitlerne er relevante i din sag.

  Sekundær bebyggelse under 50 m² i alt Sekundær bebyggelse over 50 m² i alt
Kap. 2 - Adgangsforhold    
Kap 3 - Affaldssystemer    
Kap 4 – Afløbsforhold X X
Kap 5 – Brand X X
Kap 7 – Byggeplads X X
Kap 9 – Bygningens indretning    
Kap 11 – Energiforbrug og klimapåvirkning

(X)

Ved opvarmning til 5°C eller mere

(X)

Ved opvarmning til 5°C eller mere

Kap 12 – energiforsyningsanlæg    
Kap 13 – Forureninger

(X)

Åbne konstruktioner undtaget

(X)

Åbne konstruktioner undtaget

Kap 14 – Fugt og vådrum X X
Kap 15 – Konstruktioner   X
Kap 17 – Lydforhold    
Kap 18 – Lys og udsyn    
Kap 19 – Termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg    
Kap 21 – Vand (X) (X)
Kap 22 - Ventilation (X) (X)

Vejledning om afkrydsning af tekniske kapitler ved udhuse m.m.

Dokumentation

Senest ved færdigmelding af dit byggeri, skal du indsende dokumentation for, at relevante regler i de afkrydsede kapitler er overholdt. Du skal også indsende relevante drift- og vedligeholdelsesmanualer for anvendte bygningsdele og installationer.

Byggepladsen

Når du bygger, er der regler for sundhed og sikkerhed samt hensyn til omgivelserne på byggepladsen, som du skal overholde. Dette skal dokumenteres ved færdigmelding, så der er en rigtig god idé at tage fotos af byggepladsen, mens arbejdet er i gang.

I ansøgningen om byggetilladelse skal du medsende tegninger.

Du kan kontakte Holbæk Kommune og høre, om vi er i besiddelse af tegninger af eksisterende byggeri på ejendommen, som du evt. kan tegne videre på.

Se byggesagsarkiv

Vi vil gerne modtage følgende tegninger:

 • Situationsplan
 • Plantegning(er)
 • Facadetegninger
 • (Tværsnit)

Tegninger kan være udført ved hjælp af tegneprogrammer eller tegnet i hånden. 

En situationsplan skal vise:

 • nordpil
 • hvor på matriklen byggeriet er placeret. ALLE bygninger på grunden skal fremgå af tegningen
 • målsatte afstande fra byggeriet til matriklens skel og til andre bygninger på grunden. Afstanden til matriklens skel måles vinkelret på skellet.
 • anvendelse af bygningerne, f.eks. drivhus, udhus, beboelse 
 • areal af hver bygning. Er der flere etager, skal arealet for hver etage angives
 • beregning af bebyggelsesprocenten
 • målsat placering af overkørsel fra vej til grund

Plantegninger skal vise:

 • mål på bygningens ydre rammer (længde og bredde og alle fremspring og indhak)
 • indvendige skillevægge i  byggeriet
 • rumbetegnelser
 • døre og vinduer
 • tydelig markering af, hvad der er eksisterende, og hvad der er nyt byggeri, hvis du opfører en tilbygning

Facadetegninger (herunder gavle) skal vise:

 • alle facader og gavle på byggeriet, med angivelse af, hvilket verdenshjørne facaden vender mod. Medtegn eksisterende facader og gavle, hvis der søges om tilbygning
 • facadehøjder målt fra naturligt terræn til det punkt, hvor facade og tag mødes.
 • totalhøjden målt fra naturligt terræn til højeste punkt af bygningen - antenner undtaget
 • linjer, der illustrerer eksisterende og fremtidigt terræn
 • det skrå højdegrænseplan fra skel mod nabo og sti 
 • det skrå højdegrænseplan mod vej
 • eksisterende og fremtidigt terrænet med faktiske hældninger/kurver. Forskelle fra eksisterende til fremtidigt terræn skal vises med mål
 • tag- og ydervægsmaterialer - kan også fremgå af et tværsnit

Visning af højdegrænseplaner mod nabo og sti

 

Tværsnit, der viser:

 • konstruktionsopbygning
 • relevante indvendige højder, f.eks. loftshøjde.
 • tag- og ydervægsmateriale - kan også fremgå af facadetegningerne

OBS: Ved tag-etager skal du målsætte bredden på dit byggeri i det område, hvor der er 1,5 m fra overfladen af gulvet til ydersiden af tagbeklædningen.

Se eksempler på snittegninger

Afsendelse af ansøgning og sagsbehandlingsprocessen

Byg og Miljø er en landsdækkende, digital selvbetjeningsløsning, som alle ansøgninger om byggetilladelse skal indsendes gennem. Kommunerne må ikke længere modtage ansøgninger eller anden dokumentation i papirudgave.

Når du skal søge om byggetilladelse, skal du oprette din ansøgning i et projekt inde i Byg og Miljø. Du skal logge ind med din NemID. Det er nemmest at oprette ansøgningen, hvis du på forhånd har undersøgt de forskellige forhold, vi har nævnt i afsnittet ”Inden du søger”. Du kan dog godt logge af undervejs. Det indtastede bliver gemt og oplysningerne bliver først sendt til Holbæk Kommune når du trykker ”Indsend”.

I Byg og Miljø møder du et skærmbillede, der svarer til dette:

På Byg og Miljø skal du vælge 'Start nyt projekt'

 1. Vælg den midterste boks "Start nyt projekt" 
 2. Vælg projektets sted, f.eks. en specifik adresse eller matrikel. Når stedet er valgt, kan du på de forskellige faner se, hvilke forhold på ejendommen, du skal være opmærksom på.
 3. Tilføj ansøgere.
 4. Vælg ansøgningstypen 'Garager, carporte, udhuse og lignende'
 5. Udfyld alle punkter. I mange punkterne er du nødt til at skrive i bemærkningsfeltet for at komme videre, selv om punktet ikke synes relevant. 
 6. Indsend ansøgningen. Husk, at hvis du ikke indsender ansøgningen med det samme, kan du altid vende tilbage den igen. Systemet gemmer den automatisk. Du kan også sagtens oprette flere projekter eller oprette flere ansøgninger i samme projekt

OBS! Hvis der mangler tegninger eller afkrydsninger, kan du risikere, at din ansøgning bliver afvist, og at du bliver bedt om at ansøge på ny.

OBS! Bilag i PDF-format er bedst.

Byg og Miljø

Du kan finde masser af hjælp til at udfylde ansøgningen i Byg og Miljø ved at vælge 'Hjælp'-fanen på forsiden. Bygningsreglementet har tillige en lille video om ansøgning i Byg og Miljø

Se video om ansøgning i Byg og Miljø

Sagsbehandling

Hvis vi, i forbindelse med sagsbehandlingen, konstaterer, at vi har brug for yderligere oplysninger fra dig, vil du modtage en anmodning om supplerende oplysninger via Byg og Miljø. Anmodningen følges ofte op af en telefonsamtale eller en mail.

Meddelelse om byggetilladelse

Det er via Byg og Miljø, du modtager din byggetilladelse. Det er i samme ansøgning, du senere vil skal indsende besked om de datoer, hvor du påbegynder og hvor du færdigmelder dit byggeri.

Meddelelse om byggestart - påbegyndelse

En byggetilladelse er gyldig i ét år, og byggeriet skal påbegyndes, inden tilladelsen udløber.

Derfor skal du give kommunen besked via din ansøgning i Byg og Miljø, når du går i gang med at bygge.

Påbegynder du ikke byggeriet indenfor ét år efter byggetilladelsen, skal du ansøge på ny. Fristen kan ikke forlænges.

Afslutning af byggesagen

Meddelelse om, at byggeriet er færdigt - færdigmelding

Når du er færdig med dit byggeri, skal det færdigmeldes til Holbæk Kommune, så byggesagen kan afsluttes og BBR opdateres.

Du færdigmelder byggeriet via din sag i Byg og Miljø. Som en del af færdigmeldingen skal der indsendes dokumentation for, at du overholder de tekniske krav, der er til dit byggeri. Dvs. at du skal sørge for at vise og beskrive, hvordan du, i dit byggeri, har overholdt kravene i de kapitler i BR18, du afkrydsede ved ansøgning.

Se eksempler på dokumentation af tekniske forhold

Erklæringer om det færdige byggeri

Du skal også underskrive to erklæringer. Én, hvor du påtager dig ansvaret for, at dit byggeri er opført i overensstemmelse med bygningsreglementet og betingelserne i byggetilladelsen.

En anden, hvor du garanterer, at du har indsendt al nødvendig dokumentation, der viser, at bygningsreglementets bestemmelser er opfyldt, og at der er fremsendt drifts- og vedligeholdelsesmanual for bebyggelsens installationer.

Erklæringerne kan underskrives med NemID via Byg og Miljø.

OBS! Du skal ikke have en ibrugtagningstilladelse til sekundære bygninger.

Kommunen afslutter din byggesag i Byg og Miljø. Relevante tegninger og dokumenter arkiveres i kommunens byggesagsarkiv og BBR opdateres. Du vil automatisk modtage en ny BBR-meddelelse. 

Senest opdateret 13-05-2024