Borgerne på banen

Demokratieksperimentariet afprøvede borgerbudgettering på forskellige måder.

Demokratieksperimentariets anbefalinger fra 2015:

I Holbæk Kommune vil vi give indflydelse og skabe fælles løsninger med de borgere og
brugere, som kender til lokale muligheder og udfordringer i hverdagen. Borgerbudgettering
er en af vejene at gå, og Demokratieksperimentariet har afprøvet metoden på
forskellige måder

Demokratieksperimentariet anbefaler at 

  • Byrådet sætter fokus på, at vi fortsætter med borgerbudgetteringer, udvikler metoden og fremadrettet spørger borgerne, hvor de gerne vil afprøve borgerbudgettering
  • Byrådet sætter fokus på, at undersøge mulighederne for at udvide fra puljemidler til borgerbudgettering på dele af budgettet
  • Byrådet sætter fokus på, at vi afprøver andre metoder til direkte demokrati 

Derfor er vi gået i gang

I Holbæk Kommune er det en klar ambition, at skabe et levende lokaldemokrati, og at flere beslutninger og prioriteringer tages i tæt samspil med borgerne.

Borgerbudgettering er en måde at flytte prioriteringer og beslutninger ud af mødelokalerne og hen til borgere, brugere og ildsjæle i lokalområderne. Dem som kender til hverdagens muligheder og udfordringer.

I andre lande er borgerbudgettering allerede udbredt, og har skabt gode resultater. Erfaringer fortæller blandt andet om forbedret velfærd, øget medborgerskab, mindre kriminalitet og inddragelse af også mindre ressourcestærke borgere.

Det har vi lært

Forsøgene med borgerbudgettering har vist et stort lokalt engagement. Mange borgere er kommet på banen, de har mødt ligesindede, fået nye måder at arbejde på, har hørt om andres projekter og taget ansvaret for at prioritere de afsatte midler.

Borgerbudgetteringerne har også gjort det synligt for flere borgere, hvilke projekter der bliver sat i gang på tværs af kommunen. Det har skabt en bedre forståelse for, hvad borgerne i Holbæk Kommune kan opnå støtte til. Borgerbudgetteringerne har dermed også givet inspiration til, hvad det er muligt for borgere selv at skabe.

Traditionel borgerinddragelse baseret på høringer,borgermøder og lignende henvender sig ofte til borgere med særlig viden og et stærkt kommunalt engagement. Borgerbudgettering henvender sig i høj grad til alle borgere i kommunen. Det vil sige, at der med borgerbudgettering er gode muligheder for også at inddrage udsatte eller sårbare grupper i det lokale demokrati.

Udfordringer

Der er en tendens til, at borgerbudgettering på tværs af hele kommunens geografi skaber konkurrence lokalområderne imellem. Den modsatte tendens har vi dog set ved borgerbudgettering i mindre fora, hvor der i højere grad kan opstå synergi og fællesskab.

Konkurrenceelementet motiverer på den ene side til at skabe bred opbakning og forankring blandt de projekter, der er søgt støtte til. På den anden side er det vigtigt at have for øje, om konkurrenceelementet er med til at støtte eller modarbejde selve formålet med den planlagte borgerbudgettering.

Borgerbudgettering, som Demokratieksperimentariet har prøvet det med uddeling af Lokalområdernes Udviklingspulje, er i høj grad de aktive borgeres demokrati. For at gøre sig gældende skal man bl.a. kunne samle bred opbakning til sit projekt, præsentere ideer, formål og resultater og få andre borgere til at deltage aktivt i afstemningen.

Med borgerbudgettering er der en balance mellem at kommunen opstiller rammer, krav og frie betingelser og samtidig slipper kontrollen og giver inddragelsesprocessen fri. Det er ved at skabe muligheder og opstille en åben bane at spille på, at borgeres og brugeres engagement, ejerskab og initiativer får liv. Men der er også behov for at sætte rammer, som sikrer demokratisk legitimitet. Der er derfor stadig en opgave med at finde den helt rigtige form, især når det gælder borgerbudgettering med Lokalområdernes Udviklingspulje

Hvad er næste skridt

  • Der er mange potentialer i at fortsætte med at udvikle metoden og lære at bruge borgerbudgettering på forskellige måder og på forskellige områder i kommunen. Det gælder også afprøvning af andre demokratiske metoder, hvor borgere eller brugere får direkte indflydelse på en prioritering eller beslutning
  • Der kan fortsat eksperimenteres med at finde de rigtige former at lave borgerbudgettering på
  • Demokratieksperimentariet har afprøvet borgerbudgettering med puljer. Men metoden kan også anvendes ved prioritering af kommunale driftsmidler, fx hvor borgere i et lokalområde selv prioriterer midlerne til vedligeholdelse, trafik og anlæg - uden dog at tilsidesætte det repræsentative demokrati

 

Læs hele publikationen her

Senest opdateret 07-11-2023